Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Modulkurser / Hälsa Säkerhet och Miljö

Utbildningar inom Hälsa Säkerhet och Miljö

Ökad säkerhet för människor och natur

Med goda arbetsmetoder och arbetsförhållanden ökar förutsättningarna för en effektiv och säker produktion av varor och tjänster. Detta är viktigt ur såväl mänsklig som ekonomisk synvinkel. Dessutom finns ofta inom områdena säkerhet och arbetsmiljö ett omfattande regelverk baserad på internationell och nationell lagstiftning som sätter ramarna för ett företags verksamheter.

Vi har följande utbildningar inom området Hälsa Säkerhet och Miljö:

Svenska:

Arbetsmiljö, risker och ergonomi  
Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara enkelt.

Egenkontroll för säker hantering av livsmedel  
Att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet.

GMP vid tillverkning av förpackningar 
God tillverkningssed enlig rådande kvalitetsstandard.

God HygienPraxis inom livsmedelshantering  
Hygieniska arbetsmetoder.

Good Distribution Practice  
Bibehållen kvalitet genom hela distributionskedjan.

Krav på verksamhet med livsmedelshantering  
Att bereda, hantera eller sälja livsmedel som är säkra att äta.

Skydd av livsmedel mot skadegörelse 
Livsmedelssäkerhet mot även hot och bedrägerier.

Engelska:

Good Distribution Practice - EU 
Maintained quality throughout the distribution chain.

Good Distribution Practice - German 
Maintained quality throughout the distribution chain.

Good Distribution Practice - Polish 
Maintained quality throughout the distribution chain.

Protection of Food against Intentional Damage 
Food safety against also threats and fraud.

Self-Control for Safe Handling of Food Products 
To work preventively with food safety.


Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24