Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande logistik

Grundläggande logistik

Ökad förståelse för hela logistikkedjan

De centrala begreppen inom logistik och ekonomi har en tydlig koppling. Den här kursen syftar till att lära ut de grundläggande begreppen och visa på dessa samband.

Kursen går igenom material - och produktionsstyrningens roller när företagets processer har ett materialflöde av betydande mått.

Du får även kunskaper i logistikens helhetssyn och det integrerade arbetet i hela logistikkedjan - från materialförsörjning till produktion och distribution.

Utbildningsmål: Du kan tillämpa de nya kunskaperna genom analyser av er verksamhet. Du har lärt dig hur man kontrollerar logistikflöden och processer och strukturerar bättre. Du vet även hur man drar slutsatser i arbetet mot ökad lönsamhet genom sänkta totala kostnader och/eller ökade intäkter.

Målgrupp: Du arbetar praktiskt med någon funktion inom logistikområdet, exempelvis inköp, produktionsplanering, lagerverksamhet, distribution och transporter, och arbetar även med ekonomiska och produktionstekniska frågor.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Grundläggande logistik är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Företagande

Olika skäl till varför företag startas och det ekonomiska språkets betydelse att förklara och analysera företagets verksamhet inför beslut.

Vad är ett företag?

Ett företag kan ses som en kedja av leverantörer och kunder, både interna och externa.

Arbetsorganisation

Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras.

Företagets intressenter

Företagets intressenter, deras insatser och utbyte och företagsledningens uppgift.

Företaget som ett värdeskapande affärsnätverk

Hur värden skapas genom samverkan internt och externt.

Företagets affärsidé

Hur man organiserar resurser och kompetens för att tillfredsställa kundernas behov.

Företagets utveckling

Hur förädlingsvärden skapas och administreras.

Förändringsarbete i företag

Ett företag känner alltid kravet på att utveckla verksamheten så att produkter och tjänster efterfrågas.

Företagsekonomins problemområden

Företagsekonomins roll att samordna informationen för olika funktioner i företaget.

Företagsekonomins olika ämnesavsnitt

Företagsekonomiska metoder för planering och ledning av företaget.

Kostnads- och intäktsanalys

Övergripande begrepp kring företagets resurser.

Rörliga och fasta kostnader

Kostnaderna i ett företag kan delas in i rörliga och fasta kostnader.

Resultat och lönsamhet

Hur man mäter lönsamhet.

Kapitalets kretslopp

Det är väldigt olika hur mycket kapital ett företag behöver och på vilket sätt kapitalet används.

Räntabilitet - DuPont-modellen

En modell för att analysera var det finns störst potential för förbättringar inom ett företag.

Räkneexempel med interaktiv DuPont-modell

Beräkna lönsamheten med den interaktiva DuPont-modellen.

Logistiken och DuPont-modellen

Logistikens påverkan på de ekonomiska nyckeltalen i DuPont-modellen.

Del 2

Definitioner och begrepp

Definitioner av logistikbegreppet samt introduktion av systemteorins delsystem.

Skandinaviska MA-begreppet

Redogörelse kring begrepp och synsätt inom logistiken.

Vad är logistik?

Logistik kan definieras som läran om effektiva flöden.

Logistikarbete

Logistikarbetets konsekvenser inom hela företaget.

Logistiska aktiviteter

Aktiviteter och ansvarsområden inom logistiken.

Leveransservice

Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om ett företags prestation mot kund.

Utveckling av produktionssystem

Beskrivning av produktionssystem och krav på industriell konkurrensförmåga.

Produktionsprocess

Beskrivning av begreppet produktionsprocess.

Produktionssystem

Faktorer ingående i ett produktionssystem.

Produktionstyp

Fördjupad analys av produktionssystem.

Materialplanering och styrning

Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Faktorer och trender

Beskrivningar av faktorer som påverkar förutsättningarna för planering och styrning.

Nyckeltal inom logistikområdet

Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Del 3

Systemteorin

Systemteorins delsystem och systemnivåer.

Suboptimering eller helhetssyn?

Förklaring av begrepp.

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Övergripande planeringssteg

Planeringsprocessen och aktiviteter i anknytning till systemteorin.

System för produktuppbyggnad

Data måste finnas på hur produkten är uppbyggd av andra artiklar.

Material- och produktionsstyrningens roller

Aktiviteter för materialplanering och produktionsstyrning.

Materialförsörjning

Redogörelse för uppgifter och ansvar inom inköpsfunktionen.

Produktionsstyrning

Redogörelse för syftet med produktionsstyrning.

Styrning av materialflöden

Principer och områden för materialstyrning.

Planeringsmetoder och kundorderpunkt

Principer och mål för material- och produktionsstyrning.

Styrprinciper inom produktion

Två olika styrprinciper för att administrativt styra produktionen.

Distributionsprocessen

Distributionsprocessen och totalkostnadsprincipen.

Begreppet distributionskanal

Med distributionskanal menas den kedja av affärspartners genom vilka ett företag distribuerar sina produkter till den slutkonsumerande kunden.

Handel och försäljningskanaler

All typ av handel bygger i grunden på att det finns ett utbud och en efterfrågan.

Nya distributionsformer

Alternativa distributionsformer.

Kund- och leveransservice

Förklaring av begreppen kund- och leveransservice.

Kundupplevd kvalitet

Begreppets betydelse för kundtillfredsställelse.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24