Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande produktionsekonomi och logistik

Grundläggande produktionsekonomi och logistik

Organisera resurser och kompetens

Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion en bred introduktion i ämnet produktionsekonomi och logistik. Den går igenom och förklarar grundläggande begrepp och samband inom ekonomi och logistik som är viktiga att kunna i det dagliga arbetet.

Den här kursen är speciellt framtagen för gruppstudier. Den är uppdelad i fem delar, där varje del tar 2,5 timmar att läsa. Ett bra upplägg för kursen är att planera in fem studietillfällen där en grupp samlas och studerar tillsammans.

Utbildningsmål: Målet med utbildningen är att du ska lära dig att förstå och kunna använda ett antal ekonomiska samband och begrepp inom logistik och produktionsteknik som är användbara vid utvärdering av olika produktionstekniska lösningar.

Målgrupp: Kursen är utvecklad för dig som behöver en första grund inom produktionsekonomi och logistik. Du arbetar med dessa frågor exempelvis som operatör, ekonom, logistiker, planerare, inköpare, produktionstekniker eller inom kvalitet och konstruktion.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Grundläggande produktionsekonomi och logistik är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 15 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3050 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

2900 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Vad är ett företag?

Ett företag kan ses som en kedja av leverantörer och kunder, både interna och externa.

Hur bildas företag?

Det finns olika skäl till varför företag startas. Ett företags långsiktiga mål är att överleva. Kortsiktigt ska företaget ge en bra lönsamhet.

Vad är företagsekonomi?

Företagsekonomi utgör ett sätt att beskriva och förklara produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Företagets intressenter

Företagets intressenter är de aktörer, individer, grupper och organisationer som har intressen i ett företag.

Att leverera mot kundens behov

Företagande handlar till stor del om att organisera resurser och kompetens för att kunna möta kundernas behov.

Förädlingskedja

Flödet från råvara till slutprodukt sker ofta i en lång förädlingskedja.

Utveckling av produktionssystem

Beskrivning av produktionssystem och krav på industriell konkurrensförmåga.

Produktionsprocessen i företag

I en produktionsprocess omvandlas råvaror, halvfabrikat och komponenter till varor och tjänster.

Flytande gräns mellan produktion och administration

Gränsen mellan administration och produktion har blivit allt mer flytande och administrativa uppgifter sköts ofta av produktionspersonalen.

Legotillverkning

Legotillverkare är oftast små företag som arbetar med att göra delar till produkter som stora företag tillverkar.

Vad är logistik?

Logistik kan definieras som läran om effektiva flöden.

Leveransservice

Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om ett företags prestation mot kund.

Logistikens utveckling genom tiderna

Logistik- och produktionskostnadernas andel av produktens slutpris har förändrats.

Motiv för att ha lager

Den främsta anledningen till lagerhållning är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja.

Del 2

Grundläggande ekonomiska begrepp

För att förstår hur man utnyttjar företagets resurser på bästa möjliga sätt måste vi lära oss att använda ett antal ekonomiska begrepp.

Resultat och lönsamhet

Hur man mäter lönsamhet.

Kapitalets kretslopp

Det är väldigt olika hur mycket kapital ett företag behöver och på vilket sätt kapitalet används.

Räntabilitet - DuPont-modellen

En modell för att analysera var det finns störst potential för förbättringar inom ett företag.

Interaktiv Du Pont-modell

Interaktiv Du Pont-modell för att beräkna lönsamhet.

Rörliga och fasta kostnader

Kostnaderna i ett företag kan delas in i rörliga och fasta kostnader.

Direkta och indirekta kostnader

Kostnadsbegrepp vid produktkalkylering.

Särkostnader och samkostnader

Orsakssammanhanget mellan handling och kostnader.

Kapital bundet i lager

En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur snabbt lagret förnyas.

Del 3

Ekonomisk analys

Inledande beskrivning av metodiken för ekonomisk analys.

Ekonomistyrning

Hur man åstadkommer en organiserad styrning av beslutsfattande och agerande inom en organisation.

Budgetering

Budgeten som en plan för framtiden uttryckt i ekonomiska termer .

Budgeteringens faser

Beskrivning av budgetarbetet.

Budgetutformning

Beskrivning av budgetutformning med huvud- och delbudgetar.

Budgetuppföljning

Hur sker uppföljning av det verkliga utfallet jämfört med det budgeterade.

Del 4

Produktionssystem

Faktorer ingående i ett produktionssystem.

Material- och produktionsstyrning

Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Produktkomplexitet

Introduktion av förhållanden som påverkar möjligheterna till styrning.

Produktstruktur för planering

Beskrivning av system för produktuppbyggnad.

Flödestider

Beskrivning av tidsbegrepp.

Produktionsstyrning

Redogörelse för syftet med produktionsstyrning.

Planeringsprinciper och mål

Principer och mål för material- och produktionsstyrning.

Styrprinciper inom produktion

Två olika styrprinciper för att administrativt styra produktionen.

Konvergerande och divergerande flöden

Beskrivning av begreppen.

Kapacitetsbegrepp

Introduktion till olika begrepp.

Del 5

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Vad påverkar materialflödet?

Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Suboptimering och helhetssyn

Förklaring av effekterna av suboptimering.

Inre och yttre effektivitet

Mått på förmågan att vara effektiv.

Att hålla leveranstider

Introduktion av olika metoder att effektivisera verksamheten och möta angivna leveransdatum.

Materialförsörjning

Redogörelse för uppgifter och ansvar inom inköpsfunktionen.

Nyckeltal inom logistikområdet

Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Ekonomiska mål

Introduktion till begrepp som mäter måluppfyllelse och användningen av företagets resurser.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24