Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Leanprincipen - kvalitet i varje led

Leanprincipen - kvalitet i varje led

Visioner inom kvalitet ger ett företag både riktning och energi

Kvalitetsbrister uppstår då en vara eller tjänst inte uppfyller kundens samtliga önskemål. Detta omfattar både de problem som den externa kunden upplever och de problem som medarbetare i företaget upplever.

Kursen Leanprincipen- Kvalité i varje led innebär att produktionen ska styras av kundens behov och att företaget ska tillverka vad kunden vill ha när kunden vill ha det. Det är alltid kunden som avgör om produkten uppfyller önskad kvalité. Avsikten med att ha ett utvecklat kvalitetsarbete bör vara att företaget ska ha nöjda kunder och lönsam verksamhet.

Utbildningsmål: Kursens inriktning är att tydliggöra betydelsen av en bredare syn på kvalitet. Ofta talar man om totalkvalitet vilket då innebär kvaliteten i alla interna processer och funktioner. Kursen tar sin utgångspunkt i målet att snabbt upptäcka avvikelser från standarder.

Målgrupp: Kursen vänder sig till chefer och medarbetare inom alla organisationer som vill få en helhetsbild av kvalitetens betydelse för verksamhetsutveckling och lönsamhet för att möta kunders önskemål.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av arbete i en verksamhet med interna och externa kunder.

Utbildningsmetod: Leanprincipen - kvalitet i varje led är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.
Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning.

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Kvalitetsarbete

Företaget skall erhålla nöjda kunder och en effektivare verksamhet.

Kvalitetsbrister

Brister på en vara eller tjänst ur kundens perspektiv.

Kvalitet i varje led

Målet är att snabbt upptäcka avvikelser från standarder, helst innan fel uppstår.

Analysera processen

Processer ska vara dugliga, effektiva och kunna styras på ett sådant sätt att de ger önskad kvalitet.

Mäta det viktiga

Mätningarna bör vara enkla, synliga med mått som kan förstås och sättas i samband med utförda prestationer.

Arbetet med kvalitetsförbättringar

Strategier att förändra synsätt och beteende hos både ledning och medarbetare.

Argument för standardisering

Standarder eller arbetsnormer är grunden för all förbättring av kvalitet och produktivitet.

Kunden bestämmer

Kunden avgör om produkten uppfyller de egna uttalade och underförstådda behoven.

Vilka processer skapar kundvärde

Kärnprocesserna kan sägas vara den huvudsakliga verksamhet som företaget lever på.

Grundregler i kvalitetsarbetet

De viktigaste grundreglerna och principerna i kvalitetsarbetet.

Produkter med kvalitet

Produktens kvalitet påverkas av många aktiviteter och processer.

Ständiga förbättringar

Förbättringsarbetet måste ständigt pågå och förbättringar kan delas in i olika kategorier.

Genomförande av förbättringsprojekt

Allt förbättringsarbete bör genomföras på ett systematiskt sätt.

Del 2

Verklighet och vision

Inför allt förändringsarbete inom en organisation eller på en arbetsplats måste verklighet, vision och mål klargöras.

Strategi för kvalitetsutveckling

Ett företags kvalitetsstrategier bör byggas på ett kontinuerligt engagemang från företagets ledning.

Arbetsplan för kvalitetsutveckling

Ett synsätt med förbättringar i små steg i kombination med större förändringar när detta krävs.

Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

Framgångsrikt förbättringsarbete är en mycket god investering.

Koncept inom verksamhetsutveckling

Många specifika koncept inom verksamhetsutveckling har rötter från japansk industriverksamhet.

Koncept Total Quality Control

Fokus på kvalitetsarbetet genom ändrade arbetsformer och engagemang från samtliga medarbetare.

Koncept Total Quality Management

Kvalitetsfrågor har alltmer blivit en ledningsfråga, men också någonting som omfattar hela företaget eller organisationen.

Koncept Total Productive Maintenance

En metod för verksamhetsutveckling genom förbättringar av företagets förädlande processer, utrustningar samt personal.

Förbättringspotential med Lean Production

Man måste som ledare eller medarbetare våga utmana sina processer, både de fysiska och mentala.

Resurseffektiv verksamhet

I den resurseffektiva arbetsorganisationen är en effektiv hantering av alla resurser, internt och externt, centralt.

Hur Lean Production hänger ihop

Grunden i Lean-modellen är begreppen Stabilitet och Standard.

Värdeskapande processer

Det är nödvändigt att kunden uppfattar sig få ett högre värde i den erbjudna produkten jämfört med alternativ.

Del 3

Produktens kvalité

Systematisering av begreppet produktens kvalité.

Argument för kvalitet

Det moderna samhället är beroende av att många produkter fungerar på avsett sätt.

Sex standardavvikelser

Syftet med Six Sigma är att åstadkomma en mätbar reduktion av oönskad variation i produktkvalitet.

Six Sigma metoden

Six Sigma går ut på att förbättra processer och deras resultat på ett systematiskt sätt.

Att arbeta med Six Sigma

Det är ett systematiskt utnyttjande av arbetssätt och verktyg för att identifiera orsaker till variation.

Implementeringsstrategi för Six Sigma

Det går att urskilja tre allmänna strategier för implementering av Six Sigma.

Hierarkin i Six Sigma

Den bygger på bälten med olika färger som representerar personens kunskap och erfarenhet.

Six Sigma implementering

En avgörande faktor för framgång är att den högsta ledning har ett tydligt engagemang i arbetet.

Lean Six Sigma

Metoderna Lean Production och Six Sigma kompleterar varandra och kan integreras.

Jämförelse av metoderna Lean och Six Sigma

En kombinerad strategi Lean Six Sigma måste beakta några av skillnaderna mellan baskoncepten.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24