Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande Supply Chain Management

Grundläggande Supply Chain Management

Samordnad styrning av tillgång och efterfrågan i försörjningskedjan

Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer är en mycket betydelsefull faktor som påverkar det logistiska flödet. De bakomliggande faktorerna till att begreppet Supply Chain Management växer fram är:

- En strävan av att skapa bästa möjliga relation och kontroll över resursförbrukning och faktisk försäljning.
- Leveransservice blir ett allt viktigare konkurrensmedel även i realtid.
- Allt längre förädlingskedjor kan utformas som är mer geografiskt utspridd med stöd av digital logistik.

Utbildningsmål: Kursen har inriktning mot strategiska målsättningar och ansatser för utformning av logistik i försörjningskedjor samt tillvarata ny utveckling av digital logistik. Målet är att deltagarna ska få förståelse för förändringsprocesser och kunskap om olika perspektiv och arbetssätt.

Målgrupp: Kursen vänder sig till chefer och medarbetare inom försäljning, distribution, produktion, inköp och logistik som vill få en helhetsbild av planering och styrning av materialflöden mellan företag och i nätverk av partners i integrerade flöden.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas erfarenhet av planering, inköp, produktion, lager och distribution.

Utbildningsmetod: Grundläggande Supply Chain Management är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Logistiksystemet i ett företag

Ur ett helhetsperspektiv startar logistiksystemet vid råvaran och slutar hos slutkunden.

Organisation kring materialflödet

Organisationsfrågor kring styrningen av materialflödet.

Vad påverkar materialflödet?

Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Utveckling till integrerad försörjningskedja

Schematisk beskrivning av utvecklingen till integrerad försörjningskedja.

Distributionsstyrning

För att få bättre styrning över verksamheten bör man inse vikten av en integrerad flödeskedja.

Internationell logistik

Företagens globala agerande har gett ett internationellt perspektiv på logistiksystemens uppbyggnad.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Distributionskanal

Förklaring av begreppet distributionskanal och dess uppbyggnad.

Totalkostnadsmodellen

Modell för val av optimal balans mellan hög leveransservice och låga logistikkostnader.

Kostnadsposter i totalkostnadsmodellen

De fyra vanligaste kostnadsposterna ur logistiksynpunkt.

Totalkostnadsanalys

Modell för analys av materialflödets effekt på lönsamheten.

Del 2

Från funktion till flöde

Det flödesekonomiska synsättet innebär ett radikalt annorlunda sätt att se på företag i länkade kedjor.

Förändringar i flödet

En av de starkaste trenderna i dagens industri är koncentration till kärnverksamheten.

Förändringar i flödet - globalt

Globaliseringen av marknaden påverkar värdeflödet för kunder och leverantörer.

Analys av distributionsstruktur

Man bör regelbundet göra en grundlig behovsinventering av den totala distributionsstrukturen.

Organisatorisk samverkan längs flöden

Den bästa totallösningen för en flödeskedja är när den ses som en enda administrativ enhet.

Konceptet Supply Chain Management

Den kedja av aktiviteter och personer som är inblandade i leverans av produkter och tjänster till kunder.

Grunderna för Supply Chain Management

Ett helhetsperspektiv över flödet från första leverantörsledet till slutlig förbrukning.

Kundservice

Kundservice är ett överordnat begrepp för alla kringtjänster i en affärsuppgörelse

Informationsflödets betydelse i en försörjningskedja

Det är av stor vikt att informationssystemet hanterar rätt information i tid och för de behov som finns.

Den digitala logistiken

Digital logistik kommer att få en allt större betydelse inom försörjningskedjor.

Gränssnittet distribution och försäljning

Distributionssystemet i många företag har flera och starka kopplingar till försäljningsavdelningen.

Juridisk ägandeöverföring

En speciell typ av mellanled utgör gränssnitten för överföring av ägandet av en vara i en flödeskedja.

Del 3

Övergripande planering

Den generella planeringsprocessen för ett företags verksamhet.

Huvudplanering

Processen för att göra planer för företagets försäljnings- och produktionsverksamhet.

Egenskaper hos efterfrågan

Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Prognosarbete vid produktionsplanering

Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Datakvalitet och osäkerhet

Brister i informationsflödet skapar osäkerhet och leder till att aktörerna riskerar att fatta sämre affärsbeslut.

Mål för material- och produktionsstyrning

Redogörelse för olika mål för material- och produktionsstyrning i ett företag.

Styrprinciper för material och produktion

Det finns idag en mängd olika styrprinciper för material och produktion i ett företag.

Försörjningsstrategi

De två huvudalternativen i försörjningsstrategi är single sourcing och multiple sourcing.

Koncept för materialförsörjning

På materialförsörjningens område finns två tendenser i valet inköpsstrategi.

Förändrad kravbild på materialförsörjning

Köparföretag har börjat fokusera på den totala kostnaden för hela logistikkedjan.

Del 4

Motiv till leverantörssamarbete

I ordet leverantörssamarbete ligger en betoning på aktiv medverkan från både köpare och leverantör.

Geografisk närhet och inköpsstrategi

Geografisk närhet medför många fördelar och köparna önskar därför ha närhet till sina leverantörer.

Intern situation för materialförsörjning

Det är viktigt att formulera de krav som ska ställas på olika typer av leveranser utifrån en köpares perspektiv.

Viktiga faktorer för materialförsörjning

Det är viktigt att tidigt identifiera vilka leveranser i form av material eller artiklar som är kritiska.

Integrerat samarbete

Detta begrepp omfattar det långsiktiga samarbetet mellan leverantörer och kund.

Nätverksrelationer mellan företag

Företag, som har kontakt med varandra, upparbetar olika former av relationer med varandra.

Leverantörsrelationer

Uttrycket en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk kan väl tillämpas på samarbetet med leverantörer.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete

Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Hantering av leverantörsrelationer

För att effektivt kunna hantera leveranskedjan måste det finnas en strategi för arbetet med leverantörsrelationer.

Underhåll av en leverantörsrelation

En viktig fråga är hur leverantörsrelationen ska underhållas och hur mycket den tål att exploateras.

Del 5

Lagerhållning och styrning

Lagerhållningens utformning kan ge betydande kostnadsminskningar för hela förädlingskedjan.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Efterfrågans effekter

Beskrivning hur efterfrågans variation påverkar planeringsprocessen.

Begreppet leveransservice

Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Leveransprecision

Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Leveranssäkerhet

Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Leveransserviceavtal

Beskrivning av olika element kring avtal om leverantörsservice.

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet

Dessa åtgärder hos leverantören medför att säkerhetslagret hos kunden kan reduceras.

Leverantörsstyrda lager

Leverantören bevakar lagernivån och fyller på kundens lager vid behov utan att en särskild beställning.

Tredjepartslogistik

Samarbetsformer i distributionskanalen i frågor med logistisk karaktär.

Den sista kilometerns transportsträcka

Den sista kilometerns utförande av transporttjänsten blir alltmer den viktigaste delen i e-handelns logistikkedja.

Returhantering inom e-handeln

En av de växande utmaningarna inom e-handeln.

Incoterms och Combiterms leveransvillkor

Vid försäljning av varor måste varan transporteras mellan säljaren och köparen och lämpliga leveransregler väljas.

Grön logistik

I grön logistik tar man också ansvar för produkten efter förbrukning.

Omvänd logistik

Omvänd logistik utgör den del av grön logistik som behandlar omvända materialflöden.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24