Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln

Varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln

Att säkerställa ett optimalt flöde av varor

Varuflödesstyrning är den del av verksamheten inom dagligvaruhandeln som ansvarar för planering och styrning av ett effektivt och lönsamt. Varuflödesstyrning ansvarar för att säkerställa ett optimalt flöde av varor från leverantör till butikshylla där konsumentköpet sker.

Komplexiteten i distributionskedjan och varierande inleveransvolymer gör att inköp och logistik är nyckelfaktorer för att vara konkurrenskraftig inom dagligvaruhandeln. Dagligvarubranschens logistikkedja är komplex och enskilda beslut kan få konsekvenser i andra delar av kedjan, vilka ibland är svåra att förutspå.

Utbildningsmål: Syftet med kursen är att ge dig utökade färdigheter och insikter i hur du utvecklar, anpassar och samordnar logistikkoncept för hela varukedjan inom funktionerna inköp, lagerstyrning, leveranser, prognoshantering och distribution i en integrerad kedja av aktiviteter som tillgodoser dagligvaruhandeln flexibla behov.

Målgrupp: Den här lämpar sig för personer som arbetar med taktiska och operativa logistiska frågor och planering för efterfrågan inom varuflödesstyrning för dagligvaruhandeln.

Förkunskaper: Det krävs en förståelse för hela varukedjan, dess variationer och orsaker. Du bör därför ha arbetserfarenhet från någon av följande funktioner: analyser, planering, försörjning, lagerverksamhet eller distribution.

Utbildningsmetod: Varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Distributionens funktioner

Förklaring till distributionens olika funktioner.

Distributionssystemets administrativa struktur

En uppdelning av distributionssystemet kan göras till statiska och dynamiska distributionsfunktioner.

Distributionsprocessen

Distributionsprocessen och totalkostnadsprincipen.

Distribution och tillgänglighet

Distribution syftar till aktiviteten att göra produkter fysiskt tillgängliga för marknaden och kunderna

Distributionskanal

Förklaring av begreppet distributionskanal och dess uppbyggnad.

Handel och försäljningskanaler

All typ av handel bygger i grunden på att det finns ett utbud och en efterfrågan.

Kund- och leveransservice

Förklaring av begreppen kund- och leveransservice.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Fysiskt distributionssystem

Det finns sammanlänkade aktiviteter som påverkar kundservice och kostnaden för att tillhandahålla den.

Dagligvaruhandeln

Den definieras som handel med varor som används dagligen.

E-handel av dagligvaror

På grund av digitaliseringen har matbutiken fått en förändrad roll från att bara vara en matbutik till att nu fungera som ett plocklager.

Efterfrågevariationer inom dagligvaruhandeln

Variation i efterfrågan gör det svårt att uppnå jämna materialflöden vilket påverkar leveranssäkerhet och lagerkostnader.

Översiktlig livsmedelslogistik

Flödet av livsmedel från råvarukälla till konsumtion är ett mycket komplicerat logistiskt system.

Del 2

Distributionsstrategier

Val av distributionsstruktur är av avgörande betydelse för konkurrensförmåga och lönsamhet.

Analys av distributionsstruktur

Man bör regelbundet göra en grundlig behovsinventering av den totala distributionsstrukturen.

Distributionsstyrning

För att få bättre styrning över verksamheten bör man inse vikten av en integrerad flödeskedja.

Distributionsmodeller för detaljhandeln

Kärnaktiviteten i detaljhandelsdistribution är dagliga eller veckovisa leveranser.

Distributionscenter för detaljhandeln

Ett modernt distributionscenter är i huvudsak ett operationscenter som hanterar varuflöden.

Varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln

Varuflödesstyrning ansvarar för att säkerställa ett optimalt flöde av varor.

Temperaturkontroller

Det ska vara möjligt att kontrollera och mäta temperaturen hos de transporterade livsmedlen.

Leverans- och distributionsstruktur

En distributionsstruktur bör utformas för att garantera en effektiv organisering av flöden med färdiga produkter.

Terminaler inom distribution

Utnyttjandet av terminaler i distributionssystem.

Distributionslager

Syftet med lagerhållning i distributionscentraler är att förbättra kundservicen.

Distributionskostnader

Distributionskostnader är ur konkurrenssynpunkt en av de mest strategiska faktorerna för ett företag.

Leveransmönster hos en leveranskedja

Flödet från leverantör till kund i olika led av en leveranskedja kan se ut på många olika sätt.

Del 3

Konflikter i målsättning

Ofta maximeras ett avdelningsmål utan att ta hänsyn till effekten det har på andra delar av företaget.

Konfliktande målsättningar inom lagerstyrning

Det övergripande målet är att se till att varor anländer i önskad mängd när de behövs.

Integrering av produktdesign i leveranskedjan

Integreringen av produktdesign i leveranskedjan kan göras på olika sätt.

Design kring logistikkoncept

En serie koncept inom området ledning av leveranskedjor som involverar produkt- och designmetoder.

Riktlinjer för designers kring logistiska aspekter

Riktlinjer för designers som tar hänsyn till logistiska aspekter när de utformar sina produkter.

Framflyttad kundanpassning och logistisk flexibilitet

Begreppen hänvisar till den del tillverknings- och logistikverksamheten kan framflyttas tills kundåtagandena är kända.

Nyckeltal inom logistikområdet

Logistikeffektivitet och några av dess nyckeltal.

Totalkostnadsmodellen

Modell för val av optimal balans mellan hög leveransservice och låga logistikkostnader.

Resursbaserad syn på organisering av interna processer

Ett företags hållbara konkurrensfördel är kopplat till dess interna resurser.

Del 4

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Kartläggning av efterfrågan

Kartläggning efterfrågan innebär att förutsäga framtida efterfrågan från kunder.

Faktorer som påverkar efterfrågan

Det finns olika faktorer som kan orsaka förändringar i efterfrågan och det är viktigt för företagen att fatta beslut om vad de ska förutsäga.

Säsongsvariationer i efterfrågan

Många produkter har ett säsongsbetonat efterfrågemönster.

Prognosarbete

Den valda prognosmetodens resultat bör ha en relation till förväntade beslut och dess konsekvenser.

Insamling och beredning av data

Prognoser baseras vanligtvis på historisk data som bearbetas på något sätt.

Datamaterial till prognoser

Nästan alla prognosmetoder bygger på historiska kunskaper och data.

Effektiv lagerstyrning

En effektiv lagerstyrning handlar om att erbjuda god service till så låg kostnad som möjligt.

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Beställningspunktssystem

Definitionen av beställningspunktssystem och hur det fungerar.

Periodbeställningssystem

Modell för beräkning av totalkostnad vid olika seriestorlekar.

Partiformning och ekonomiska orderkvantiteter

Regler för hur partistorlekar skall beräknas.

Lagringskostnader

Kostnader för lagerhållning respektive lagerföring.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24