Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Operativt inköp

Operativt inköp

Att köpa in varor och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt

Operativt inköp arbetar med de vardagliga avropen och materialplaneringen, det vill säga själva anskaffningsprocesserna. Här finns den nära kontakten med leverantörerna. Logistiska arbetsmetoder och helhetstänkande är vanliga i detta arbete. Kunskap inom logistik är därför viktiga för operativa inköpare.

Operativt inköp är oftast en decentraliserad funktion i företagets organisation med placering nära flödena av material och tjänster inom produktion och administration. Moderna inköpsfunktioner har ofta även ansvar för att säkerställa att hela företagets leverantörsbas utnyttjas på ett optimalt sätt.

Utbildningsmål: Den här kursen ger dig insikter om hur logistiska kunskaper kan underlätta inköpsarbetet med att att anskaffa varor och tjänster till rätt kvalitet och till bästa kostnad för företaget och på ett sätt som ger ett bra flöde till företaget.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med operativa inköpsfrågor och avrop inom materialförsörjning.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas att det finns en viss erfarenhet av inköpsarbete och leverantörskontakter.

Utbildningsmetod: Operativt inköp är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Inköpsverksamhetens struktur

Inköpsverksamheten kan delas in i strukturen; strategiskt, taktiskt och operativt inköp.

Operativt inköp

Inom operativt inköp finns det vardagliga avropet och materialplaneringen.

Produktionssystem

Faktorer ingående i ett produktionssystem.

Logistikfunktionen

Materialflödets hantering.

Vad påverkar materialflödet?

Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Materialförsörjning i förändring

Samspelet i materialförsörjningen.

Materialförsörjningens funktion

Beskrivning av inköpsfunktionen.

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Material- och produktionsstyrning

Introduktion av planerings- och styrsystem inom produktionsprocesser.

Effektivisering av interna logistikprocesser

Inköpets operationella roll är att ansvara för ett effektivt materialinköp från företagets leverantörer.

Kostnads- och intäktsanalys

Övergripande begrepp kring företagets resurser.

Kalkylmetoder för kostnadsfördelning

Beskrivning av två grundläggande kalkylmetoder om man utgår från graden av kostnadsfördelning.

Kapital bundet i lager

En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Målsättningar med att hantera osäkerhet

Att förbättra tillgängligheten av information för interna och externa intressenter.

Del 2

Inköpsbehov

Identifiering av företagets inköpsbehov och inköpsplanering.

Ökad inköpsfrekvens

En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Inköpsledtid

Inköpsledtiden vid inköpsplanering kan indelas i tidselement kopplade till materialanskaffningen.

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet

Dessa åtgärder hos leverantören medför att säkerhetslagret hos kunden kan reduceras.

Behovsstyrd materialförsörjning och produktion

Man producerar och levererar efter faktisk förbrukning för en order vid varje arbetsstation tidigare i processen.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete

Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Inköpsarbete - effektivisering

Ett stort antal kostnader påverkas av företagets sätt att köpa.

Leverantörsklassificering

Vanlig terminologi är att klassificera leverantörerna efter deras produkter och tjänster.

Volymvärdesanalys

Metod för att klassa olika typer av artiklar för differentierad hantering.

Trender bland industriella inköpare

Beskrivning av trender och krav på leverantörer och leveranser.

Inköp och leverantörsrelationer

Inledande beskrivning av begreppet leverantörsstruktur.

Leverantörssamarbete

Relationerna till leverantören bör ses ur ett vidare perspektiv än enbart till anskaffning av material.

Leveransserviceavtal

Beskrivning av olika element kring avtal om leverantörsservice.

Leveransbevakning

Arbetet med leveransbevakning för att säkerställa leveransen.

Uppföljning av leverans och leverantör

Rutiner för uppföljning av leverans och leverantör.

Mätning och uppföljning av inköpsresultat

Innan en inköpsstrategi läggs fast bör en kartläggning av befintliga nyckeltal göras.

Del 3

Prognosarbete vid produktionsplanering

Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Egenskaper hos efterfrågan

Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Beställningspunktssystem

Definitionen av beställningspunktssystem och hur det fungerar.

Periodbeställningssystem

Modell för beräkning av totalkostnad vid olika seriestorlekar.

Partiformning och ekonomiska orderkvantiteter

Regler för hur partistorlekar skall beräknas.

Wilsonformeln

Med hjälp av Wilsonformeln beräknar man den mest ekonomiska orderkvantiteten.

Varumottagning och kontroll

Mottagningskontroll för ankommande gods.

Insatser till förbättrad materialförsörjning

Fem principiella områden för förbättrande åtgärder behandlas.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24