Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet

Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet

Att arbeta proaktivt för hållbara inköp

Den externa affärsmiljön där ett företag konkurrerar förändras kontinuerligt och en organisation måste därför anpassa sig till dessa förändringar. Verksamhetsstyrning är avgörande för varje typ av organisation och omfattar bla riskanalyser i syfte att kartlägga företagets riskmiljö och att reducera osäkerheter.

Syftet med strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet är att möjliggöra affärer och lösningar för företagets verksamhet inom begreppet hållbara inköp.

Utbildningsmål: Kursen ger dig en fördjupad insikt kring försörjningsprocessen med leverantörer och övergripande strategiarbete i syfte att hantera risker och ta fram mål och riktlinjer för företagets verksamhet inom begreppet hållbara inköp.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med affärsutveckling, inköp, produktionsplanering och leverantörsutveckling på strategisk nivå.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, däremot rekommenderas en bred erfarenhet av arbete inom bla affärsutveckling, inköp, planering, produktionsteknik och logistik.

Utbildningsmetod: Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

System för styrning av verksamheter

Verksamhetsstyrning utgör en del av ett produktionssystem med flera funktionella områden inom en organisation.

Leda verksamheten

Planering och styrning av de resurser som används i processen för att få ut mesta värde av dem.

Företagsstrategi

Företagsstrategin definierar organisationens riktning på lång sikt och bestämmer de mål som måste uppnås.

Sälj- och verksamhetsplanering

Företagets mål och strategier beträffande marknader, försäljning, produkter, produktion och kapital fastställs.

Robusta försörjningsstrategier

Olika strategier för leveranskedjor med syfte att förbättra ett företags förmåga att hantera utbud och efterfrågan bättre under normala omständigheter.

Inköpsstrategi inom strategisk planering

Inköpsorganisationer förväntas ta en allt större roll i den övergripande företagsstrategin.

Inköp och strategier

Företagets resurser och kompetens som bas för inköpsstrategier.

Grunden för bemyndigandet av inköp

I de flesta organisationer är inköparen den enda person som är lagligt bemyndigad att hantera företagsmedel.

Bemyndigandets omfattning för inköp

Valet av leveranskälla är helt en fråga om inköpets bemyndigande.

Del 2

Geografisk närhet och inköpsstrategi

Geografisk närhet medför många fördelar och köparna önskar därför ha närhet till sina leverantörer.

Utformning av leverantörsstrukturen

Utformningen av leverantörssystemet påverkar köparens konkurrenskraft.

Koncentration till färre leverantörer

En reduktion av det totala antalet leverantörer påverkar positivt möjligheten att uppnå snabba resultat.

Klassificering av riskkällorna för leveranskedjan

Forskningen har identifierat två dimensioner av risk i leveranskedjan uppdelade i externa respektive interna drivkrafter.

Hantering av risker för leveranskedjan

Riskhantering kan bidra till att minska komplexiteten hos ett problem och helt förhindra problem.

Strategiska val i riskhantering

Det finns strategiska val som ett företag kan göra för att minska riskerna i försörjningskedjan.

Segmentering av leveranskedjan

Leveranskedjan kan utformas och drivas strukturerat med en kombination av segmenteringsfaktorer.

Regionalisering av leveranskedjan

Regionalisering av leveranskedjor så att effekterna av ett förlorat utbud från en anläggning hålls inom regionen.

Risker i inköpsarbetet

Med dagens snabbt föränderliga försörjningskedjor finns det ett behov av att riskbedöma en större bild än tidigare.

Riskhanteringsteknik av leverantörer

Några riskhanteringstekniker för leverantörer kommer att behandlas som ger ett betydande bidrag till ett företags säkerhet.

Riskbedömning av leverantörer

Det är nästan regel att en leverantörsbedömning innehåller en stor andel riskbedömningar.

Del 3

Ansvar för analys av ställda krav

Inköpsavdelningen har skyldigheten att inköpa för att uppfylla alla legitima och behörigt godkända rekvisitioner.

Ansvar för att specificera produkten

De avdelningar som använder produkten har ansvar för en korrekt definition eller specifikation av den.

Etiskt ansvar för leverantörsrelationer

Alla avdelningschefer har ett etiskt ansvar att se till att deras företag har ett rykte om rättvis handel.

Leverantörskvalitet

Det totala värdet för slutkunden skapas gemensamt med leverantörernas kvalitet.

Inköpsplanering för leverantörsval

Arbetet med leverantörsbedömning.

Strategisk inköpsmatris

Beskrivning av en modell för strukturerat inköpsarbete.

Kartläggning av risker och värdeflöden för artiklar

Kartläggning av risker och värdeflöden av inköpsaktiviteter och leverantörsrelationer.

Motiv till leverantörssamarbete

I ordet leverantörssamarbete ligger en betoning på aktiv medverkan från både köpare och leverantör.

Förväntningar på leverantörer

Produktionsfilosofin inom Leankonceptet lägger stor vikt vid leverantörs relationer.

Hantering av leverantörsrelationer

För att effektivt kunna hantera leveranskedjan måste det finnas en strategi för arbetet med leverantörsrelationer.

Underhåll av en leverantörsrelation

En viktig fråga är hur leverantörsrelationen ska underhållas och hur mycket den tål att exploateras.

Del 4

Matchning av fluktuationerna inom utbud och efterfrågan

Leveranskedjan är ett dynamiskt system som gör matchningsarbetet svårare.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Målsättningar med att hantera osäkerhet

Att förbättra tillgängligheten av information för interna och externa intressenter.

Egenskaper hos efterfrågan

Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Kartläggning av efterfrågan

Kartläggning efterfrågan innebär att förutsäga framtida efterfrågan från kunder.

Säsongsvariationer i efterfrågan

Många produkter har ett säsongsbetonat efterfrågemönster.

Prognossystemets uppbyggnad

Placera in prognoserna i sitt sammanhang genom att titta på hela prognosfunktionen.

Användning av prognoser

Systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.

Prognosarbete

Den valda prognosmetodens resultat bör ha en relation till förväntade beslut och dess konsekvenser.

Prognosuppföljning och prognosfel

En fortlöpande uppföljning krävs för att identifiera systematiska förändringar i efterfrågan.

Del 5

Växthusgasprotokollet

GHG-protokollet syftar till att utveckla internationellt accepterade standarder och verktyg för redovisning och rapportering av växthusgaser.

Beaktande av koldioxidavtrycket vid inköp

Beaktande inom globalt inköp av effekterna från koldioxidavtrycket.

Hållbart inköp

Hållbara inköp är en miljömedveten ledningsprocess.

Hållbara inköp till användande verksamheter

Att arbeta med gemensamma målsättningar om hållbarhet.

Företagets samhällsansvar

De mest samhällsansvariga företagen är enligt ett synsätt de företag som har god lönsamhet och tillväxt.

Inköpets situation med CSR

Företag bör ta ett ansvar och samarbeta med leverantörer för att hantera miljöpåverkan och främja ett större miljöansvar.

Inköpsstrategier inom cirkulär ekonomi

Produkter i en cirkulär ekonomi ska ha en design som förebygger avfall.

Hållbara transporter för samhället

Samhällets strävan att minska transportsektorns negativa påverkan på klimat och miljö.

Godstransportsystem

Att förflytta varor mellan säljare och köpare är grunden för all handel och kräver en logistisk lösning.

Grön logistik

I grön logistik tar man också ansvar för produkten efter förbrukning.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24