Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Distribution och transport

Distribution och transport

Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument

Distribution handlar om flödet från producent till konsument. Ordet betyder aktiviteten att göra produkter fysiskt tillgängliga för marknaden och kunderna.

Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument blir alltmer komplex till följd av att ett ökande antal produkter tillverkas utifrån kundens önskemål och även levereras mot kundens specifikation.

Detta medför krav på snabba och flexibla transport- och
logistiklösningar men även en hantering på ett miljöanpassat sätt.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge dig kunskaperna om avtal och regelverk som styr ansvaret för godset under transport. Dessutom får du kunskap och förståelse för transportfunktionens förutsättningar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Distribution och transport är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Distribution och tillgänglighet

Distribution syftar till aktiviteten att göra produkter fysiskt tillgängliga för marknaden och kunderna

Distributionskostnader

Distributionskostnader är ur konkurrenssynpunkt en av de mest strategiska faktorerna för ett företag.

Distributionssystemets administrativa struktur

En uppdelning av distributionssystemet kan göras till statiska och dynamiska distributionsfunktioner.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Gränssnittet distribution och försäljning

Distributionssystemet i många företag har flera och starka kopplingar till försäljningsavdelningen.

Distributionens betydelse i företag

Distributionsfunktionens situation i företaget.

Nyttovärden inom distribution

Begrepp inom distributionen som förklarar hur värden adderas till produkten.

Analys av distributionsstruktur

Man bör regelbundet göra en grundlig behovsinventering av den totala distributionsstrukturen.

Distributionsstyrning

För att få bättre styrning över verksamheten bör man inse vikten av en integrerad flödeskedja.

Terminaler inom distribution

Utnyttjandet av terminaler i distributionssystem.

Konsolidering av gods

Att samordna flera mindre sändningar till större sändningar för att få högre kapacitetsutnyttjande.

Ruttplanering

Ruttplanering möjliggör leveranser till ett flertal kunder utan att hämta nytt gods för varje kund.

Lagerlokalisering

Lagerlokalisering är en benämning på de aktiviteter som ingår i en långsiktig planering av ett distributionssystem.

Del 2

Distributionskanal

Förklaring av begreppet distributionskanal och dess uppbyggnad.

Internationell logistik

Företagens globala agerande har gett ett internationellt perspektiv på logistiksystemens uppbyggnad.

Kundupplevd kvalitet

Begreppets betydelse för kundtillfredsställelse.

Leveranskvalitet

Den uppfattning kunden har av kvaliteten på alla de logistikaktiviteter leverantören gör.

Marknadsanalys av leveransservice

Det som komplicerar arbetet med leveransservice är att alla kunder har olika krav på service.

Servicekoncept

För att skapa nöjda och återkommande kunder är det av yttersta vikt att servicen motsvarar de förväntningar som kunderna har.

Transport och logistik

Områdena transport och logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling.

Transportör och speditör

Skillnaden mellan en transportör och en speditör.

Transportföretagens produktutbud

Huvudprodukten kompletteras allt oftare med olika typer av kringtjänster.

Transportlogistik

Förflyttning av material mellan produktionsanläggningar och den färdiga produkten till kund.

Samarbete inom distributionskanalen

Det finns tre olika typer av samarbete mellan organisationer inom distributionskanalen.

Lagring och distribution

Det förekommer att det är fler än producent och kund involverade i hantering av logistiska funktioner.

Lastplanering

Lastning av lastbärare kräver för gott resultat en god planering.

Förpackningslogistik

Förpackningen och dess system är viktiga komponenter i logistikkedjan.

Emballagets utformning

Förpackningens funktioner.

Effektiv hantering av emballage

Olika krav som finns på emballage för att effektivisera hanteringen.

Emballage ur miljösynpunkt

Viktigt att studera och analysera emballagets påverkan på miljön för att finna optimala förpackningslösningar.

Godsmärkning

Märkning av godset underlättar en effektiv och säker hantering.

Del 3

Störningar och ansvar i fraktkedjan

De inblandade aktörerna tar ansvaret för godset i olika delar i en fraktkedja.

Förpackningens logistikfunktioner

Sammanställning av några logistikfunktioner som en förpackning påverkas av.

Distributionssystem för förpackningar

En klassificering bör bygga på systemets koppling till olika former av skador eller risk för sådana.

Dold skada efter transporttjänst

Gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagningstillfället.

Skydd av gods i förpackningen

I många fall måste skydd skapas inne i förpackningen som skyddar godset mot externa påkänningar.

Samspelet mellan logistik och miljö

Miljöorientering är ett konkurrensmedel som ger en insikt i resursförbrukning mot lägre kostnader.

Grön logistik

I grön logistik tar man också ansvar för produkten efter förbrukning.

Logistik kontra miljö

Logistik kontra miljö, finns det ett motsatsförhållande eller inte?

Omvänd logistik

Omvänd logistik utgör den del av grön logistik som behandlar omvända materialflöden.

Omvänd logistik och slutkunden

Slutkunden anger förutsättningarna för vad som sedan sker i materialflödet.

Krav på retursystemen av förpackningar

När nya retursystem uppstår ställs det krav från myndigheter även på europeisk nivå.

Retursystemens struktur

Strukturen hos retursystemen för förpackningar består av flera komponenter.

Transport och miljö

Transporter påverkar miljön på tre sätt.

Brytpunktsdistribution

Samordning av mindre materialflöden för att höja leveransservicen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24