Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Efterfrågestyrd distribution

Efterfrågestyrd distribution

Anpassning av utbudet efter köparens efterfrågan

Ordet distribution syftar till aktiviteten att göra produkter fysiskt tillgängliga för marknaden och kunderna. Distribution handlar om flödet från producent till konsument. En tillverkad produkt har egentligen inget värde för en köpare förrän den finns tillgänglig på rätt plats när kunden önskar det.

Att göra säkra prognoser för köparnas efterfrågan är svårt i dagens komplexa samhälle. För att få bättre styrning och kontroll över verksamheten har många företag börjat inse betydelsen av en integrerad flödeskedja för att minska onödig kapitalbindning och effekter av stora förändningar i efterfrågan.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge vidgade kunskaper om betydelsen av ett aktivt informationsbyte mellan aktörer inom distributionskedjan i syfte att kunna göra anpassningar av utbudet mot efterfrågan. Kursen tar även upp användningen av prognoser för att minska osäkerheten.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager samt för dig som arbetar övergripande med logistikutveckling inom området distribution.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Efterfrågestyrd distribution är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Försäljning och logistik

Logistikaktiviteter i anknytning till försäljning och marknadsplanering.

Försäljning och materialförsörjning

Vid försäljning till kund är det viktigt med samverkan med kundens inköpsfunktion angående materialförsörjningen.

Trender bland industriella inköpare

Beskrivning av trender och krav på leverantörer och leveranser.

Leverantörssamarbete

Relationerna till leverantören bör ses ur ett vidare perspektiv än enbart till anskaffning av material.

Enkla rutiner och förbättrat samarbete

Ett målinriktat arbete kring rutiner och kommunikation leder till lägre kostnader.

Begreppet leveransservice

Leveransservice handlar om ett företags prestation mot kund och påverkan på intäkterna

Leveransprecision

Den tidsmässiga tillförlitligheten i leveranserna till kund

Ledtid och orderprocess

Ledtid utgör tiden från beställning till leverans och utgör kundens totala väntetid

Ledtidsanalys

Metod att minska den totala ledtiden.

Gränssnittet distribution och försäljning

Distributionssystemet i många företag har flera och starka kopplingar till försäljningsavdelningen.

Leveransvillkor

Inledande frågor kring leveransklausuler och ägandeöverföring i transportkedjan.

Incoterms

Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Del 2

Distributionskanal

Förklaring av begreppet distributionskanal och dess uppbyggnad.

Distribution och tillgänglighet

Distribution syftar till aktiviteten att göra produkter fysiskt tillgängliga för marknaden och kunderna

Distributionskostnader

Distributionskostnader är ur konkurrenssynpunkt en av de mest strategiska faktorerna för ett företag.

Distributionssystemets administrativa struktur

En uppdelning av distributionssystemet kan göras till statiska och dynamiska distributionsfunktioner.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Distributionens betydelse i företag

Distributionsfunktionens situation i företaget.

Nyttovärden inom distribution

Begrepp inom distributionen som förklarar hur värden adderas till produkten.

Analys av distributionsstruktur

Man bör regelbundet göra en grundlig behovsinventering av den totala distributionsstrukturen.

Distributionsstyrning

För att få bättre styrning över verksamheten bör man inse vikten av en integrerad flödeskedja.

Terminaler inom distribution

Utnyttjandet av terminaler i distributionssystem.

Del 3

Internationell logistik

Företagens globala agerande har gett ett internationellt perspektiv på logistiksystemens uppbyggnad.

Kundupplevd kvalitet

Begreppets betydelse för kundtillfredsställelse.

Leveranskvalitet

Den uppfattning kunden har av kvaliteten på alla de logistikaktiviteter leverantören gör.

Marknadsanalys av leveransservice

Det som komplicerar arbetet med leveransservice är att alla kunder har olika krav på service.

Servicekoncept

För att skapa nöjda och återkommande kunder är det av yttersta vikt att servicen motsvarar de förväntningar som kunderna har.

Transport och logistik

Områdena transport och logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling.

Köpeavtal vid transporttjänster

Inledande redogörelse av relationerna köpavtal och transportavtal.

Transportföretagens produktutbud

Huvudprodukten kompletteras allt oftare med olika typer av kringtjänster.

Samarbete inom distributionskanalen

Det finns tre olika typer av samarbete mellan organisationer inom distributionskanalen.

Lagring och distribution

Det förekommer att det är fler än producent och kund involverade i hantering av logistiska funktioner.

Förpackningslogistik

Förpackningen och dess system är viktiga komponenter i logistikkedjan.

Emballagets utformning

Förpackningens funktioner.

Effektiv hantering av emballage

Olika krav som finns på emballage för att effektivisera hanteringen.

Del 4

Lagerhållning

Lagrets roll i olika företag och förhållanden inom tillverkning och variation i efterfrågan.

Motiv för att ha lager

Den främsta anledningen till lagerhållning är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja.

Typer av lager

Olika kategorier av lager och deras syften.

Leveransservice från lager

Hur man på ett effektivt sätt tillfredsställer kundens önskemål.

Leveranssäkerhet

Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Principer för lageradministration

Att klargöra vilken lagringsprincip som skall användas för godset och för individuella artiklar.

Begrepp inom lagerstyrning

Beskrivning av vissa begrepp och principer.

Kapital bundet i lager

En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur snabbt lagret förnyas.

Lagringskostnader

Kostnader för lagerhållning respektive lagerföring.

Del 5

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Prognosarbete vid produktionsplanering

Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Användning av prognoser

Systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.

Beräkningsmetoder

Beskrivning av metodernas uppbyggnad.

Prognosfel

En viktig faktor vid prognosarbete är prognosmetodens precision.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24