Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Reklamationshantering av transporter

Reklamationshantering av transporter

Att hantera kundreklamationer på ett sakligt sätt

En stor del av logistiksystemet i ett företag består av att transportera varor från leverantörer och produkter till kunder. Transportfunktionen blir mer betydelsefull eftersom alltmer gods transporteras allt längre sträckor. Olika transportsätt ger olika risker för godset som transporteras.

Kunderna bedömer tillfredsställelsen genom att jämföra sina förväntningar med upplevelsen av leveransen av varan och tjänsten. I dagens världsomfattande konkurrens är kundklagomål och dess hantering av stor betydelse för organisationer som söker en långsiktig relation med sina kunder.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge dig kunskap och förståelse för hur hanteringen av kundreklamationer bör ske i syfte att behålla kunders tillit. Syftet är att ge dig grundläggande kunskap om regelverk och rutiner som fördelar ansvaret för godset och transporten vid en tvist.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager samt administrativa tjänster inom kundtjänster och juridik.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Reklamationshantering av transporter är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Kundupplevd kvalitet

Begreppets betydelse för kundtillfredsställelse.

Kartläggning av en reklamationsprocess

Nyckeln till en god reklamationsprocess är att förstå kundklagomålens karaktär och använda en strukturerad problemlösning.

Kundklagomål och reklamation

Klagomål uppstår som en konsekvens av att organisationer misslyckats med att möta kundernas förväntningar.

Intermodala knutpunkter

En containerterminal fungerar som en knutpunkt för intermodala transporter.

Distributionskanal

Förklaring av begreppet distributionskanal och dess uppbyggnad.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Från transport till logistik

Den traditionella transportjänsten har utvidgats till helhetslösningar och långsiktiga samarbeten.

Logistiktjänster

Branschen för tredjepartslogistik utvecklas mycket snabbt i takt med utvecklingen av ny informationsteknologi.

Godsvård och riskplanering

Ett gott medvetande om godsvård hos personalen ger minskade godsskador.

Transport av styckegods till sjöss

Vid styckegodsbefordran till sjöss är det vanligt att transportörer använder sig av en eller flera undertransportörer.

Transportskador hos containeriserat gods

Godsskador kan inträffa när som helst i en leveranscykel.

Olika typer av sjöfraktskador

Det handlar om skador på det transporterade godset, enheterna som man fraktar godset med och själva fartyget.

Reklamationsfrågan inom sjötransporträtt

För att en missnöjd köpare ska kunna erhålla kompensation krävs i regel en reklamation normalt kopplad till en tidsfrist.

Internationella biltransporter

Transporter utgör en betydande del av ett företags kostnader.

Del 2

Allmänt om transporträtt

Alla rättsregler som reglerar förhållandet under själva transporten omfattas av begreppet transporträtt.

Köpeavtal vid transporttjänster

Inledande redogörelse av relationerna köpavtal och transportavtal.

Allmänna rättsprinciper

Där ett utbyte av prestationer sker föreligger vanligast även ett avtal för att reglera parternas mellanhavanden.

Leveransvillkor i ett köpeavtal med 3PL-uppdrag

Att reglera vem av köparen och säljaren som ska bära risken för varan under transporten.

Ansvarsfrågor vid transporter

I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

NSAB 2015 – standardavtal

Den nordiska speditionsbranschens standardavtal.

Partsförhållanden vid transporter

Många olika parter har del i godstransporternas utförande

Störningar och ansvar i fraktkedjan

De inblandade aktörerna tar ansvaret för godset i olika delar i en fraktkedja.

Ansvarsbestämmelser vid biltransport

Ersättningsregler vid skada.

Emballering av gods för sändning

Det är avsändarens ansvar att förpacka sändningar av gods.

Allmänna principer vid lastsäkring av gods

För all lastsäkring av gods gäller vissa allmänna principer.

Del 3

Bristande kontrollmöjligheter

I många fall har chauffören begränsade möjligheter att kontrollera godsets tillstånd efter lastning.

Speditörens ansvar

De speditörer som är medlemmar i Nordiskt Speditörförbund är skyldiga att utföra alla uppdrag i enlighet med NSAB.

Riskfördelning vid leverans av gods

Det centrala momentet vad gäller risken för skada på eller förlust av gods är riskövergången.

Leveranser till dörren och riskfördelning

Reglerna inom transporter bygger på att kunden ska reklamera synliga fel direkt vid mottagandet och eventuella dolda fel snarast därefter.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Dold skada efter transporttjänst

Gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagningstillfället.

Reklamationshantering vid transportskador

En reklamation skall alltid anmälas av den part som betalar frakten.

Rutiner vid temperaturavvikelse och reklamation

Instruktioner för agerande vid temperaturavvikelser skall finnas i företagens egenkontrollprogram.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Reklamationshandläggare

Reklamationshandläggare är en viktig del i företagets hantering av kundrelationer.

Goodwillansvar vid transporter

En klar företagspolicy kan behövas för att hantera komplexa transportfrågor.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24