Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Logistik och transportledning

Logistik och transportledning

Koordinerad styrning av transportresurser och godsflöden

I takt med senare års centralisering av produktions- och lagerenheter har den fysiska distributionen fått ökad betydelse. Stordriftsfördelar i produktionen har till viss del ätits upp av högre kostnader för transporter och hantering. De stora företagen behöver också stora marknader att sälja sina produkter på.

Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument blir på grund av detta alltmer komplex. Detta sätter en stor press på att transportföretagen möter krav på hållbara transporter och att leverera i rätt tid, med rätt kvalitet och rätt kvantitet.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge förståelse för det viktiga samspelet mellan godsavsändare, chaufförer inom transporter och godsmottagning hos kunder. Kursen tar upp viktiga aspekter för ett transportföretag att lönsamt samordna godsflöden, arbeta med kalkylering, reklamationer och arbetsledning.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med transportledning, godsmottagning inom godsterminaler och lager eller med materialförsörjning mot produktion.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du bör gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Logistik och transportledning är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Distributionskostnader

Distributionskostnader är ur konkurrenssynpunkt en av de mest strategiska faktorerna för ett företag.

Fysisk distribution

Den ”faktiska förflyttningen” av färdigvaror från produktion till kunden.

Transport och logistik

Områdena transport och logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling.

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Samlastning av gods

Samlastning har en av avgörande betydelse för ekonomin för transportföretag.

Samordning av flöden

Förutsättningarna för samordning av flöden baseras på villkor som ska vara uppfyllda.

Terminaler inom distribution

Utnyttjandet av terminaler i distributionssystem.

Del 2

Transportföretaget

Inom transportföretagen finns planering på olika nivåer.

Transportföretagens produktutbud

Huvudprodukten kompletteras allt oftare med olika typer av kringtjänster.

Transportör och speditör

Skillnaden mellan en transportör och en speditör.

Internationell logistik

Företagens globala agerande har gett ett internationellt perspektiv på logistiksystemens uppbyggnad.

Lastbilstransporter

Redogörelse för tekniska begrepp och transportorganisationer.

Yrkesmässig trafik och icke yrkesmässig trafik

Redogörelse för tekniska begrepp, befordringssätt och transportorganisationer.

Internationella biltransporter

Transporter utgör en betydande del av ett företags kostnader.

Servicekoncept

För att skapa nöjda och återkommande kunder är det av yttersta vikt att servicen motsvarar de förväntningar som kunderna har.

Leveranskvalitet

Den uppfattning kunden har av kvaliteten på alla de logistikaktiviteter leverantören gör.

Del 3

Transportadministration

Samordning och utveckling av företagets fysiska distributionsresurser.

Dokumentation vid biltransporter

Beskrivning av viktigare dokument och dess funktion.

Speditörens dokument

Speditörsdokument kopplade till transportuppdrag.

Godsvård och riskplanering

Ett gott medvetande om godsvård hos personalen ger minskade godsskador.

Grundregler för lastning och säkring

Viktiga regler inom transportteknik och trafiksäkerhet.

Lastplanering

Lastning av lastbärare kräver för gott resultat en god planering.

Tidsbestämd lossning

En transportör tilldelas ett tidsintervall för att ankomma med sitt gods och få det lossat

Transportteknikens grunder

Goda kunskaper inom transportteknik är viktiga genom hela distributionskedjan.

Del 4

Transportekonomin

Uppdelning i en rörlig och en fast ekonomisk komponent.

Transportkostnader

Strukturerad analys av olika kostnadsposter vid transporter.

Kostnadsslag vid samlastning

Kostnadsslag som ekonomiskt påverkas av lastenheternas storlek.

Kostnadselement inom transport

Det finns fyra grundläggande kostnadselement inom transport.

Prissättning av transporter

Betydelsen att precisera principerna för prissättning inom transportnäringen.

Totalkostnadsmodellen

Modell för val av optimal balans mellan hög leveransservice och låga logistikkostnader.

Del 5

Köpeavtal vid transporttjänster

Inledande redogörelse av relationerna köpavtal och transportavtal.

Från transport till logistik

Den traditionella transportjänsten har utvidgats till helhetslösningar och långsiktiga samarbeten.

NSAB 2015 – standardavtal

Den nordiska speditionsbranschens standardavtal.

Speditörens ansvar

De speditörer som är medlemmar i Nordiskt Speditörförbund är skyldiga att utföra alla uppdrag i enlighet med NSAB.

Ansvarsfrågor vid transporter

I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

Partsförhållanden vid transporter

Många olika parter har del i godstransporternas utförande

Ansvarsbestämmelser vid biltransport

Ersättningsregler vid skada.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Del 6

Organisera transporter

Speditörens roll i ett transportuppdrag.

Att förstå kunderna och organisera arbetsuppgifterna

Detta är den första byggstenen i en grund för lean

Beslutsfattande

Ett beslut är vad en individ behöver göra när den ställs inför ett problem med flera olika handlingsalternativ.

Ledarskap som påverkansprocess

Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra.

Organisationens kultur

Med en organisations kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla och vara.

Förändringsledning som uppdrag

Att leda i förändring bör vara en grundkunskap för dagens ledare.

Motivation och arbetstrivsel

Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24