Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Intermodala containertransporter

Intermodala containertransporter

En transportkedja av enhetslaster med kvalificerad koordinering

Transportnäringen förändras av den ökade globaliseringen och den snabba utvecklingen inom IT. De internationella transporterna breder ut sig vilket i sin tur innebär att behovet av en effektivare transportapparat ökar. En intermodal transport innebär en förflyttning av gods i en och samma lastbärare ex en container i ett transportsystem som omfattar mer än ett trafikslag.

Det finns ett antal principiella skyldigheter samt regelverk för olika aktörer som deltar i en organiserad transport av containergods under ett fraktavtal. Det övergripande syftet är att transporten ska vara effektiv och ske på ett trafiksäkert sätt utan att skador uppstår.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge insikter i det viktiga samspelet mellan olika aktörer inom transportkedjan i syfte att minimera störningar från godsflödets fysiska och administrativa hantering. Kursen tar upp viktiga aspekter inom lagar och regler för transporternas utförande samt reklamationer kring skadat gods.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med transportledning, transporter, spedition, lastning och stuvning av container, hantering av containrar vid terminaler och lager, globala inköp och reklamationsfrågor av godsskador.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du bör gärna ha arbetat någon tid inom områden som kan omfatta transportteknik, spedition, inköp och internationell handel.

Utbildningsmetod: Intermodala containertransporter är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Processen internationell frakt och handel

Vid internationell transport av gods finns det flera moment vilka alla måste följas för varje enskild sändning.

Godsavsändare och godsmottagare

Godsflödet får olika karaktär beroende på var relationerna finns i förädlingskedjan.

Aktörer i transportkedjan

Genom integrationen blir det möjligt och brukligt att utställa endast ett transportdokument som täcker hela transportsträckan.

Transportör och speditör

Skillnaden mellan en transportör och en speditör.

Transport och logistik

Områdena transport och logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling.

Analys av distributionsstruktur

Man bör regelbundet göra en grundlig behovsinventering av den totala distributionsstrukturen.

Transportformer av gods

De olika transportformerna kan delas in i fem olika grundformer:

Sjötransporter

Redogörelse för tekniska begrepp och fartygstyper.

Lastberedskap för sjötransport

Begreppet är kopplat till internationell handel och datum då avsändaren har lasten klar för överlämning till en transportör.

Reklamationsfrågan inom sjötransporträtt

För att en missnöjd köpare ska kunna erhålla kompensation krävs i regel en reklamation normalt kopplad till en tidsfrist.

Del 2

Transport av styckegods till sjöss

Vid styckegodsbefordran till sjöss är det vanligt att transportörer använder sig av en eller flera undertransportörer.

Sjötrafik med linjesjöfart

Andelen linjesjöfart har successivt ökat i förhållande till motsatsen trampsjöfart.

Containerfartyg

En typ av fraktfartyg som lastar ISO-standardiserade containrar.

Direkttrafik och feedertrafik

De marina transporterna måste kopplas samman i transportkedjor för att ingå i transportnätverk.

Intermodala knutpunkter

En containerterminal fungerar som en knutpunkt för intermodala transporter.

Containerhantering

Intermodalitet är ett begrepp inom transporttekniken med stark koppling till containern som lastbärare.

Förpackande av gods för sändning

Det är avsändarens ansvar att förpacka sändningar av gods.

Rutiner för stuvning och lastning av container

En säker och skadefri transport av gods är naturligtvis ett huvudmål för både köpare och säljare av transporttjänster.

Obalanser och fyllnadsgrader inom sjöfarten

Om gods av olika skäl inte finns att hämta upp i hamnen där lossning sker kan stora obalanser skapas.

Prissättning på transporttjänster inom sjöfart

Det finns en mängd olika sätt att bestämma priser på för transporttjänster.

Del 3

Ansvarsfrågor vid transporter

I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

Multimodala containertransporter

Multimodala transporter är ett begrepp som innebär att en transportkedja utförs med hjälp av mer än ett transportsätt.

Partsförhållanden vid transporter

Många olika parter har del i godstransporternas utförande

Begreppet lastägare under en transport

Lastägare är den person som vid ett givet tillfälle har den juridiska äganderätten till varorna i en transport.

Transportörsansvar

Ansvaret sträcker sig från det att transportören tar emot godset för befordran till dess att transportören lämnar ut det till mottagaren.

Lastundersökning inför sjötransport

I de flesta transportavtalen börjar fartygsägarens ansvar vid lastning och det är därför viktigt att inspektera lasten vid detta tillfälle.

Godsavsändarens stuvningsplikt

Avsändaren har en skyldighet att stuva godset inuti containern så att det tål den transportform och transportrutt det är ämnat för fram till mottagaren.

Transportskador hos containeriserat gods

Godsskador kan inträffa när som helst i en leveranscykel.

Sjögods som fordrar särskild vård

Avsändaren har en särskild upplysningsplikt för gods som vid transport fordrar särskild vård.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24