Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Lagerstyrning

Lagerstyrning

Skapa förutsättningar för god lönsamhet

Kursen är en fördjupningskurs inom logistikområdet med fokus på lagring och dess ekonomi. Den vänder sig främst till personer som ansvarar för lagerstyrning och lagerplanering.

En effektiv lagerstyrning är en betydelsefull del i utvecklingen av ett företags lönsamhet och konkurrensförmåga.

Den här kursen är omfattande och innehåller många bitar som just visar på alla dessa viktiga parametrar att utveckla och underhålla för att ombesörja företagets effektivitet.

Utbildningsmål: Kursens mål är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om olika teorier och principer för dimensionering och styrning av lager. I kursen finns även beskrivningar av olika operativa hjälpmedel för lagerstyrning och lagerdrift.

Målgrupp: Du arbetar i ett tillverkande och lagerförande företag som har behov av att effektivisera sin lagerverksamhet för att få ett bättre fungerande materialflöde och en ökad lönsamhet.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Lagerstyrning är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Lagerhållning

Lagrets roll i olika företag och förhållanden inom tillverkning och variation i efterfrågan.

Motiv för att ha lager

Den främsta anledningen till lagerhållning är leveranstiden. En färdig vara är alltid lättare att sälja.

Typer av lager

Olika kategorier av lager och deras syften.

Leveransservice från lager

Hur man på ett effektivt sätt tillfredsställer kundens önskemål.

Leveranssäkerhet

Beskrivning av begreppet som handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet.

Principer för lageradministration

Att klargöra vilken lagringsprincip som skall användas för godset och för individuella artiklar.

Förvaringsmetoder vid lagring

Förutsättningar och former för utformning av lager och dess hantering.

Begrepp inom lagerstyrning

Beskrivning av vissa begrepp och principer.

Kapital bundet i lager

En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur snabbt lagret förnyas.

Lagringskostnader

Kostnader för lagerhållning respektive lagerföring.

Inventering av lager

Att göra en fysisk avstämning av lagrets verkliga kvantiteter och värde.

Totalkostnadsanalys

Modell för analys av materialflödets effekt på lönsamheten.

Del 2

Lean lagerhantering

Att utveckla lagerverksamheten på ett sådant sätt att resursförbrukningen minimeras utan att offra produktiviteten.

Praktisk lagerstyrning

Introduktion till hanteringen av varuflödet.

Materialhantering

Materialhanteringens indelning i olika funktioner.

Materialflödets påverkan på hanteringsteknik

Vid utformning av lager måste hanteringstekniken för råvaror, komponenter och produkter beaktas.

Godsmottagning

Aktiviteter vid mottagning av ankommande gods.

Uppackning och ompackning

Operationer mellan externt till internt flöde.

Märkning och adressering

Rutiner kring märkning för ankommande gods.

Kvalitetskontroll

Rutiner kring kvalitetskontroll vid ankommande gods.

Interna transporter

Interna förflyttningar mellan godsmottagning, förråd/lager, produktionsmoment och godsavsändning.

Lager och förråd

Förvaring och administration av material i väntan på behov.

Inläggning på lager

Principer för placering av gods i lager.

Uttag från lager

Hur plockningen av artiklar från lager organiseras i samband med en ordersammanställning.

Materialhantering i produktionen

Intern hantering och förflyttning av material.

Just-in-time i materialflöden

Utveckling av effektiva former för interna materialflöden.

Packning och märkning

Emballering och märkning som underlättar hantering och transport.

Godsavsändning

Aktiviteter vid avsändning av gods från lager eller produktion.

Del 3

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Materialflöden och lager

Lagrens funktion i flödeskedjan.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Cyklisk planering

Artiklarna placeras in i ett cyklisk upprepat produktionsmönster.

Materialbehovsplanering för lagerhållning

Planering av behov av råvaror och komponenter mot order eller prognoser.

Säkerhetslager

Om det är nödvändigt att ge ett visst skydd mot lagerbrister kan ett säkerhetslager läggas till.

Distributionslager

Syftet med lagerhållning i distributionscentraler är att förbättra kundservicen.

Styrsystem för distributionslager

De tre systemen för distributionslager är pull-system , push-system och planeringssystem för distributionsbehov.

Täcktidsplanering

En metod som beräknar den tid som tillgängligt lager förväntas räcka till för att möta efterfrågan.

Partiformning och ekonomiska orderkvantiteter

Regler för hur partistorlekar skall beräknas.

Wilsonformeln

Med hjälp av Wilsonformeln beräknar man den mest ekonomiska orderkvantiteten.

Räkneövningar på partiformning

Räkneövningar på partiformning.

Del 4

Beställningspunktssystem

Definitionen av beställningspunktssystem och hur det fungerar.

Tvåbingesystem

Enkelt system med synlig kontroll av lagersaldo för beställning av nytt material.

Periodbeställningssystem

Modell för beräkning av totalkostnad vid olika seriestorlekar.

Volymvärdesanalys

Metod för att klassa olika typer av artiklar för differentierad hantering.

Livscykelanalys

Metod för stöd i logistikarbetet.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Servicenivå från lager

Servicenivå är ett mått på leveransförmågan från lager.

Användning av prognoser

Systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.

Bedömningsmetoder

Beskrivning av situationer där bedömningsmetoder används.

Beräkningsmetoder

Beskrivning av metodernas uppbyggnad.

Prognosfel

En viktig faktor vid prognosarbete är prognosmetodens precision.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här





Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24