Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande internationell transporträtt

Grundläggande internationell transporträtt

Transporträtten är en viktig del av internationell handel.

Internationell handel kännetecknas av komplexitet genom att olika rättsområden och regelverk möts samt att antalet parter som är inblandade i en enskild transaktion kan vara betydande. Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument blir alltmer komplex med den ökade globaliseringen. Därför krävs väl fungerande och effektiva transporter.

Speditörens uppgift är att organisera internationella och nationella godstransporter för andras räkning. Speditörens och transportörens ansvar regleras enligt olika regler, men de har endast ett begränsat ansvar. Incoterms är ett nödvändigt inslag i varje internationellt köpeavtal tillsammans med olika försäkringslösningar.

Utbildningsmål: Kursen ger dig breda insikter i olika frågor när det gäller att hantera import och export av gods kring en transporttjänst i olika transportformer med ett globalt perspektiv. Du får även insikter i leveransvillkoren Incoterms 2020 samt tullteknik.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du bör gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Grundläggande internationell transporträtt är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Transport och logistik

Områdena transport och logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling.

Transportföretaget

Inom transportföretagen finns planering på olika nivåer.

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Begreppet lastägare under en transport

Lastägare är den person som vid ett givet tillfälle har den juridiska äganderätten till varorna i en transport.

Speditionsföretaget

Speditörens huvudroller i transportkedjan.

Organisera transporter

Speditörens roll i ett transportuppdrag.

Speditörens dokument

Speditörsdokument kopplade till transportuppdrag.

Speditörens ansvar

De speditörer som är medlemmar i Nordiskt Speditörförbund är skyldiga att utföra alla uppdrag i enlighet med NSAB.

Ansvarsfrågor vid transporter

I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

Transportörsansvar

Ansvaret sträcker sig från det att transportören tar emot godset för befordran till dess att transportören lämnar ut det till mottagaren.

Bristande kontrollmöjligheter

I många fall har chauffören begränsade möjligheter att kontrollera godsets tillstånd efter lastning.

Del 2

Allmänt om transporträtt

Alla rättsregler som reglerar förhållandet under själva transporten omfattas av begreppet transporträtt.

Allmänt om tidsfrist inom transporträtt

I kommersiella förhållanden är tidsfristen ofta reglerad i avtal.

Köpeavtal vid transporttjänster

Inledande redogörelse av relationerna köpavtal och transportavtal.

Allmänna rättsprinciper

Där ett utbyte av prestationer sker föreligger vanligast även ett avtal för att reglera parternas mellanhavanden.

Leveransvillkor

Inledande frågor kring leveransklausuler och ägandeöverföring i transportkedjan.

Incoterms och Combiterms leveransvillkor

Vid försäljning av varor måste varan transporteras mellan säljaren och köparen och lämpliga leveransregler väljas.

Välj rätt leveransvillkor

Leveransvillkoren är den del av köpeavtalet som reglerar hur kostnader och ansvar för transporten ska fördelas mellan säljare och köpare.

Riskfördelning vid leverans av gods

Det centrala momentet vad gäller risken för skada på eller förlust av gods är riskövergången.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Nyttan av en varuförsäkring

Det är viktigt att förstå de allmänna principerna och vilka de vanligaste riskerna är med godstransporter.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Del 3

Transporträtten en del av internationell handel

Transporträtten är en viktig del av internationell handel.

Internationella godstransporter

Varje transporttjänst kräver lämplig planering, speciellt de internationella.

Hållbar försörjningskedja

Integrationen mellan supply chain management och hållbarhet har blivit ett nytt forskningsområde.

Val av leverantörer för hållbara transporter

Strategiska beslut påverkar transporterna i stor utsträckning.

Fyllningsgrad vid godstransport

En nivå av fyllningsgrad kan vara målet för förbättring och ett effektivitetsmått.

Tullteknik

Tullverkets uppgifter och olika begrepp inom tullhantering av gods.

Tulltaxan

Inledande beskrivning tulltaxans uppbyggnad samt system för klassificering varor.

Transportadministration

Samordning och utveckling av företagets fysiska distributionsresurser.

Panträtt vid transport av gods

Panträtt i det gods som transportören har i sin besittning.

Ekonomiska risker vid leverans av transporttjänster

Om transportören har godset i sin besittning finns det goda möjligheter att få betalning för transportkostnaderna.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24