Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Transport och spedition

Transport och spedition

Organisation av transportarbetet

Kursen behandlar val av transporter, transportekonomi och transporttjänster. Transporten har en viktig roll för en effektiv logistik.

För transportköpande företag blir transportfunktionen mer betydelsefull eftersom alltmer gods transporteras allt längre sträckor.

Det blir allt vanligare med outsourcing av transportverksamheten, vilket ställer höga krav på kompetensen för upphandling och mätning av kvalitén i utförande.

Utbildningsmål: Målet med kursen är att ge vidgade kunskaper om transportverksamhet och förståelse för transportfunktionens förutsättningar. Kursen tar även upp transportfunktionens roll i logistikkedjan.

Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager samt för dig som arbetar övergripande med logistikutveckling inom området.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Transport och spedition är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Transport och logistik

Områdena transport och logistik befinner sig i en kontinuerlig utveckling.

Transportbranschen

Transportbranschen tillhandahåller tjänster och service till sina kunder.

Transportekonomin

Uppdelning i en rörlig och en fast ekonomisk komponent.

Transportföretaget

Inom transportföretagen finns planering på olika nivåer.

Konkurrenssituation

Både konkurrens och samverkan mellan transportmedel och transportföretag förekommer.

Transportkvalitet

Begrepp inom transportkvalitet.

Transporter som en tjänst

Klarläggning av tjänstebegreppet.

Externa transporter och MA-effektivitet

Helhetssynen på materialflödet och resursanvändningen.

Transporttjänster

Konsekvenser av logistikutveckling.

Transportföretagens produktutbud

Huvudprodukten kompletteras allt oftare med olika typer av kringtjänster.

Transportlogistik

Förflyttning av material mellan produktionsanläggningar och den färdiga produkten till kund.

Effektivare terminaler

Förslag till åtgärder för att effektivisera terminalhanteringen av gods.

Terminaler för samlastning

Gemensamt för alla terminaler är att de på något sätt hanterar in och utgående gods.

Enhetslastsystem

Metoder för integration mellan olika transportmedel.

Godsavsändare och godsmottagare

Godsflödet får olika karaktär beroende på var relationerna finns i förädlingskedjan.

Materialflöde blir godsflöde

Materialflödets hantering mellan godsavsändare och godsmottagare.

Konsolidering av gods

Att samordna flera mindre sändningar till större sändningar för att få högre kapacitetsutnyttjande.

Samordning av flöden

Förutsättningarna för samordning av flöden baseras på villkor som ska vara uppfyllda.

Förutsättningar för transportsamordning

Möjligheterna till samordning av flöden ställer upp villkor som ska vara uppfyllda.

Del 2

Aktörer i transportkedjan

Genom integrationen blir det möjligt och brukligt att utställa endast ett transportdokument som täcker hela transportsträckan.

Transportkostnader

Strukturerad analys av olika kostnadsposter vid transporter.

Kostnadsslag vid samlastning

Kostnadsslag som ekonomiskt påverkas av lastenheternas storlek.

Prissättning av transporter

Betydelsen att precisera principerna för prissättning inom transportnäringen.

Speditionsföretaget

Speditörens huvudroller i transportkedjan.

Organisera transporter

Speditörens roll i ett transportuppdrag.

Speditörens dokument

Speditörsdokument kopplade till transportuppdrag.

Speditörens ansvar

De speditörer som är medlemmar i Nordiskt Speditörförbund är skyldiga att utföra alla uppdrag i enlighet med NSAB.

Lagring och distribution

Det förekommer att det är fler än producent och kund involverade i hantering av logistiska funktioner.

Del 3

Köpeavtal vid transporttjänster

Inledande redogörelse av relationerna köpavtal och transportavtal.

Leveransvillkor

Inledande frågor kring leveransklausuler och ägandeöverföring i transportkedjan.

Incoterms

Dessa är internationellt fastställda leveransvillkor som fördelar ansvar och risk.

Betalningsvillkor

Beskrivning av betalningsformer.

Varu- och ansvarsförsäkring

Inledande redogörelse för försäkringsvärde och premier.

Ansvarsfrågor vid transporter

I avtalet mellan säljare och köpare regleras ansvar, risker och betalningsvillkor.

Partsförhållanden vid transporter

Många olika parter har del i godstransporternas utförande

Allmänt om tidsfrist inom transporträtt

I kommersiella förhållanden är tidsfristen ofta reglerad i avtal.

Transportreklamation

CMR-konventionen och Vägtransportlagen föreskriver hur reklamationer ska hanteras.

Tullteknik

Tullverkets uppgifter och olika begrepp inom tullhantering av gods.

Tulltaxan

Inledande beskrivning tulltaxans uppbyggnad samt system för klassificering varor.

Beräkning av tullvärde

Innan en importör får förfoga över varor som förts in i landet måste de förtullas baserat på varans tullvärde.

Transportadministration

Samordning och utveckling av företagets fysiska distributionsresurser.

Informationsplikt avseende transport av gods

Krav på information om gods vid transporter med inslag av sjöfart i en transportkedja.

Del 4

Lastbilstransporter

Redogörelse för tekniska begrepp och transportorganisationer.

Yrkesmässig trafik och icke yrkesmässig trafik

Redogörelse för tekniska begrepp, befordringssätt och transportorganisationer.

Dokumentation vid biltransporter

Beskrivning av viktigare dokument och dess funktion.

Ansvarsbestämmelser vid biltransport

Ersättningsregler vid skada.

Fraktberäkningsnormer

Fraktberäkning av skrymmande gods vid biltransporter.

Fördelar och nackdelar med biltransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Järnvägstransporter av gods

Redogörelse för tekniska begrepp, befordringssätt och transportorganisationer.

Intermodala järnvägstransporter

Det gäller att godset antingen är hanteringsbar i en container eller att det går att lasta i en trailer.

Dokumentation vid järnvägstransporter

Beskrivning av viktigare dokument och dess funktion

Fördelar och nackdelar med järnvägstransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Sjötransporter

Redogörelse för tekniska begrepp och fartygstyper.

Transportskador hos containeriserat gods

Godsskador kan inträffa när som helst i en leveranscykel.

Transportformer vid sjöfart

Redogörelse för olika former av sjötransporter.

Dokumentation vid sjötransporter

Beskrivning av viktigare dokument, dess funktion och ansvarsregler.

Fördelar och nackdelar med sjötransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Flygtransporter av gods

Redogörelse för olika flygplanstyper och fraktupplägg.

Dokumentation vid flygtransporter

Beskrivning av viktigare principer kring tariffer, dokumentation och ansvarsregler.

Fördelar och nackdelar med flygtransporter

Sammanfattning av olika faktorer.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24