Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Driftsledning för konkurrenskraft

Driftsledning för konkurrenskraft

Möjligheter att skapa konkurrensfördelar

För den som arbetar med logistik gäller det att kunna se helheten och samtidigt skapa effektiva flöden och funktioner.

För företag som vill vara konkurrenskraftiga är det inte alltid tillräckligt att vara individuellt effektiva. För att kunna överleva måste företagen organisera sig sinsemellan och bli effektiva i hela leveranskedjan, från råvara till kund.

För ett företag är en processorientering viktig för att uppnå en framgångsrik utveckling. En organisation är inte bättre än sina processer.

Utbildningsmål: Utbildningen ger dig en insikt i och förståelse för hur ett företag kan effektivisera sina processer internt men även samordna och effektivisera externa processer för att skapa konkurrensfördelar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering av företagets processer inom förädling av varor och tjänster till såväl interna som externa kunder.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Driftsledning för konkurrenskraft är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Administration av verksamhet

Administration har att göra med styrning, ledning och samordning av ett företag.

Organisationen som ett system

Ett företag är en organisation som ständigt påverkas av vad som händer utanför själva företaget.

Affärsidé med helhetssyn

Affärsidén är en ibland nedskriven idé som förklarar företagets existens, verksamhet och inriktning.

Företagets affärsidé

Hur man organiserar resurser och kompetens för att tillfredsställa kundernas behov.

Val av organisationsform

Företagets val av organisationsform är bland annat beroende av dess storlek och av verksamhetens art.

Formell och informell organisation

Ett organisationsschema visar i princip företagets formella organisation och arbetsfördelningen.

Situationsanpassad organisationslära

En produkt av det bästa från gamla skolor, systemteoretiska synsätt och kunskaper om hur människor fungerar.

Organisationens kultur

Med en organisations kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla och vara.

Kompetens och konkurrenskraft

Kombinationen av kunskap och förmågan att utnyttja denna kunskap för att lösa problem och fatta beslut.

Organisationens livscykel

Ett företags livscykel kan delas upp i olika stadier.

Personalpolitik för affärsutveckling

Personalidén är en strategi att uppnå affärsidén.

Värdegrundsfrågor

På våra arbetsplatser behöver vi gemensamma spelregler och värderingar för att åstadkomma en trygg miljö.

Del 2

Förädlingskedja

Flödet från råvara till slutprodukt sker ofta i en lång förädlingskedja.

Flöde eller process

Båda dessa begrepp, flöde och process, förekommer inom organisationsutveckling.

Konceptet Supply Chain Management

Den kedja av aktiviteter och personer som är inblandade i leverans av produkter och tjänster till kunder.

Processorientering

Att ha fokus på arbetssättet och inte på den färdiga varan eller tjänsten.

Processorienterat arbetssätt

Att förstå hur det egna arbetet passar in i helheten.

Logistikfunktionen

Materialflödets hantering.

Arbetsorganisation

Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras.

Integrerad organisationslära

Grunden för all företagsorganisation idag kommer från de erfarenheter som gjordes för åtskilliga år sedan.

En modern arbetsorganisation

En statlig produktivitetsutredning anger principerna för en modern arbetsorganisation.

Bra organisation

En redogörelse för olika faktorer som återger den vanligaste synen på en ”bra” organisation.

Motiv till samverkan

Företagsledningens viktigaste uppgifter att göra avvägningar mellan intressenternas krav.

Del 3

Materialförsörjningens funktion

Beskrivning av inköpsfunktionen.

Materialförsörjning

Redogörelse för uppgifter och ansvar inom inköpsfunktionen.

Inköpsfunktionens traditionella mål

Inköp som process.

Ökad inköpsfrekvens

En ökad frekvens av inköp innebär reducerade inköpskvantiteter per avrop och en ökad leveransfrekvens.

Produktionsprocess

Beskrivning av begreppet produktionsprocess.

Produktionssystem

Faktorer ingående i ett produktionssystem.

Produktionsteknik i företag

Produktionsteknik brukar definieras i termer av utveckling och styrning av produktionssystem.

Utveckling av produktionssystem

Beskrivning av produktionssystem och krav på industriell konkurrensförmåga.

Ledarskap bland företagets intressenter

Med företagets intressenter avses de aktörer, individer, grupper och organisationer som har intressen i ett företag.

Ledarskap som påverkansprocess

Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra.

Att bli ledare

En första faktorer som kan kopplas samman med chefs- och ledarskap är makt.

Chef eller ledare

Chef är en formell benämning medan ledarskapet är något man vinner, tillerkänns och gör sig förtjänt av.

Del 4

Administrativa ledningsbegrepp

Administrativa aspekter som hör samman med ledarrollen.

Det anpassade ledarskapet

Ett företag eller organisation har olika krav på ledarskapet i olika stadier av sin utveckling och livscykel.

En ledarskapssyn

En ledarskapssyn handlar om kombinationen av personal- och resultatinriktat ledarskap.

Att fatta beslut

Att verkligen kunna fatta beslut är en mycket viktig egenskap för en ledare men också för en organisation.

Information och uppföljning

Kontrollens funktion är främst ett medel för ledningen att avläsa i vilken utsträckning de uppställda målen nåtts.

Arbetsorganisation och medbestämmande

Den moderna arbetsorganisationen bygger i hög grad på delaktighet, gemensamt beslutsfattande och ansvarstagande.

Befogenheter och ansvar

Att befogenheter och ansvar måste följas åt är en grundläggande organisationsprincip.

Motivation och arbetstrivsel

Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Delaktighet, motivation och information

Många medarbetare förväntar sig att det är du som chef som skapar engagemang och delaktighet.

Företagets utveckling

Hur förädlingsvärden skapas och administreras.

Förändringsarbete i företag

Ett företag känner alltid kravet på att utveckla verksamheten så att produkter och tjänster efterfrågas.

Organisationsförändring

Många organisationer kännetecknas av förändringströghet.

System och rutiner

System och rutiner, som är mer eller mindre formaliserade, finns för att sköta verksamheten i företag.

Del 5

Övergripande planering

Den generella planeringsprocessen för ett företags verksamhet.

Sälj- och verksamhetsplanering

Företagets mål och strategier beträffande marknader, försäljning, produkter, produktion och kapital fastställs.

Mätningar och resultat i processorientering

Allt förbättringsarbete ska baseras på fakta vilket baseras på att mäta och följa upp resultat.

Koncept inom verksamhetsutveckling

Många specifika koncept inom verksamhetsutveckling har rötter från japansk industriverksamhet.

Koncept Total Quality Control

Fokus på kvalitetsarbetet genom ändrade arbetsformer och engagemang från samtliga medarbetare.

Koncept Total Quality Management

Kvalitetsfrågor har alltmer blivit en ledningsfråga, men också någonting som omfattar hela företaget eller organisationen.

Koncept Lean Production

Inledande och kort introduktion till konceptet Lean Production.

Förbättringspotential med Lean Production

Man måste som ledare eller medarbetare våga utmana sina processer, både de fysiska och mentala.

Implementering av förbättringsarbete

Insikterna om de nya möjligheterna måste förankras hos en majoritet av medlemmarna i den egna organisationen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24