Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Planering och prognosarbete

Planering och prognosarbete

Att utarbeta planer mot övergripande mål och strategier

Planeringen för ett företag påverkas av tillgänglig produktionskapacitet och den tid det tar att göra anpassningar av den till den bedömda efterfrågan som finns på marknaden över tiden. Processen syftar till att åstadkomma balans mellan tillgångar och efterfrågan så att företagets effektivitet och konkurrensförmåga främjas.

Att från månad till månad åstadkomma en rimlig balans mellan tillgångar och efterfrågan är en av de mer grundläggande förutsättningarna för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet i ett tillverkande företag.

Utbildningsmål: Kursens utgångspunkt är företagets system för sälj- och verksamhetsplanering med tyngdpunkt på huvudplanering och prognosarbete. Du lär dig planeringsmässiga modeller på olika planeringsnivåer i ett industriföretag.

Målgrupp: Du arbetar i anslutning till planeringsprocesser av kunders efterfrågan inom försäljning och produktion och kan påverka dimensionering av kapacitet hos påverkbara resurser.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Planering och prognosarbete är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Grunderna för Supply Chain Management

Ett helhetsperspektiv över flödet från första leverantörsledet till slutlig förbrukning.

Hur man segmenterar en marknad

Hur man segmenterar beror på vad informationen om kundgrupperna ska användas till.

Segmentering av leveranskedjan

Leveranskedjan kan utformas och drivas strukturerat med en kombination av segmenteringsfaktorer.

Sälj- och verksamhetsplanering

Företagets mål och strategier beträffande marknader, försäljning, produkter, produktion och kapital fastställs.

Prognostisering inom ett företag

Prognoser är en av de största utmaningarna för till exempel planerare i denna snabbt föränderliga värld.

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Prognosarbete vid produktionsplanering

Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Kundordercykeln

Den tid och de aktiviteter som utförs från att order läggs tills produkten levereras och placeras i kundens lager.

Produktion mot lager och kundorder

Lagrets roll vid planering och inköp.

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Del 2

Konvergerande och divergerande flöden

Beskrivning av begreppen.

Synkronisering av materialflöden

Att kostnadseffektivt balansera behov av material mot tillgång på material i flöden.

Egenskaper hos efterfrågan

Det finns egenskaper hos efterfrågan som påverkar prognosen och de tekniker som används.

Målsättningar med att hantera osäkerhet

Att förbättra tillgängligheten av information för interna och externa intressenter.

Hantering av osäkerhet

Hantering av osäkerhet och bedömning av framtida efterfrågan som bas för beslut på kort och lång sikt.

Tid och flexibilitet

Kortare tider innebär möjligheter att ställa om snabbare.

Steg för att prognostisera den totala marknadens efterfrågan

Prognostisering av den totala marknaden är bara det första steget i att skapa en strategi.

Faktorer som påverkar efterfrågan

Det finns olika faktorer som kan orsaka förändringar i efterfrågan och det är viktigt för företagen att fatta beslut om vad de ska förutsäga.

Del 3

Prognostisering av efterfrågan

Prognoser beror på vad som ska göras.

Livscykeln för produkter och prognostisering

I varje skede av en produkts liv är besluten som ledningen måste fatta helt annorlunda.

Prognosers huvudegenskaper

Prognoser har fyra huvudegenskaper eller principer.

Kartläggning av efterfrågan

Kartläggning efterfrågan innebär att förutsäga framtida efterfrågan från kunder.

Efterfrågeadministration

Efterfrågeadministration är funktionen att upptäcka och hantera all efterfrågan av produkter.

Insamling och beredning av data

Prognoser baseras vanligtvis på historisk data som bearbetas på något sätt.

Datamaterial till prognoser

Nästan alla prognosmetoder bygger på historiska kunskaper och data.

Datakvalitet och osäkerhet

Brister i informationsflödet skapar osäkerhet och leder till att aktörerna riskerar att fatta sämre affärsbeslut.

Prognossystemets uppbyggnad

Placera in prognoserna i sitt sammanhang genom att titta på hela prognosfunktionen.

Del 4

Prognosarbete

Den valda prognosmetodens resultat bör ha en relation till förväntade beslut och dess konsekvenser.

Användning av prognoser

Systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.

Prognosmetoder

Det finns många prognosmetoder som används för att prognostisera efterfrågan, men de kan vanligtvis delas in i två allmänna typer av prognostiseringstekniker.

Välja rätt prognosteknik

När chefen och prognosmakaren har formulerat sitt problem kommer prognosmakaren att kunna välja en metod.

Efterfrågemodeller

Beskrivning av hur mönster för efterfrågan analyseras.

Bedömningsmetoder

Beskrivning av situationer där bedömningsmetoder används.

Beräkningsmetoder

Beskrivning av metodernas uppbyggnad.

Glidande medelvärde

Denna metod är baserad på ett genomsnitt av den faktiska efterfrågan under den angivna perioden.

Exponentiell utjämning

Denna metod ger samma resultat som glidande medelvärde men med enklare beräkningar.

Säsongsvariationer i efterfrågan

Många produkter har ett säsongsbetonat efterfrågemönster.

Prognosfel

En viktig faktor vid prognosarbete är prognosmetodens precision.

Prognosfel i efterfrågan

Prognosfel är skillnaden mellan faktisk efterfrågan och prognosens efterfrågan.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24