Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Produktionsekonomi

Produktionsekonomi

Att styra resurserna till störst nytta för kunden

Ekonomi är en vetenskap och använder sig av ett visst språk och etablerade begrepp. För att förstå ekonomi måste man lära sig det språk som ekonomer använder.

Det används t ex många olika begrepp och metoder inom ekonomiområdena redovisning och kalkylering. För att kunna fatta rätt beslut måste man ha kunskap om dessa.

Kursen i produktionsekonomi är en bred utbildning för dig som är verksam inom produktion och behöver en gedigen och modern utbildning i ekonomi för produktionsutveckling och produktion.

Utbildningsmål: Under utbildningen lär du dig att förstå och använda ett antal ekonomiska samband och modeller. Dessa är till nytta vid utvärdering av olika produktionstekniska frågeställningar och beslutsunderlag, bland annat investeringar och kalkyler.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med produktionsekonomiska frågor, till exempel ekonom, controller, logistiker, planerare, inköpare, produktionstekniker, verksamhetsutvecklare eller produktionschef.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Produktionsekonomi är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Det ekonomiska språket

Ekonomi utgör ett sätt att beskriva produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Företagets intressenter

Företagets intressenter, deras insatser och utbyte och företagsledningens uppgift.

Företagets affärsidé

Hur man organiserar resurser och kompetens för att tillfredsställa kundernas behov.

Företagets utveckling

Hur förädlingsvärden skapas och administreras.

Företagsekonomins problemområden

Företagsekonomins roll att samordna informationen för olika funktioner i företaget.

Vad är logistik?

Logistik kan definieras som läran om effektiva flöden.

Leveransservice

Leveransservice är ett övergripande begrepp som handlar om ett företags prestation mot kund.

Logistikens utveckling genom tiderna

Logistik- och produktionskostnadernas andel av produktens slutpris har förändrats.

Totalkostnadsanalys

Modell för analys av materialflödets effekt på lönsamheten.

Utveckling av produktionssystem

Beskrivning av produktionssystem och krav på industriell konkurrensförmåga.

Målen för lagerstyrning

Målsättningen ett företags borde ha om det vill maximera sin vinst.

Begrepp inom lagerstyrning

Beskrivning av vissa begrepp och principer.

Lagringskostnader

Kostnader för lagerhållning respektive lagerföring.

Lagerstyrning av materialflöden

Lagerstyrning för att matcha tillgång och behov.

Beställningspunktssystem

Definitionen av beställningspunktssystem och hur det fungerar.

Del 2

Kostnads- och intäktsanalys

Övergripande begrepp kring företagets resurser.

Resultat och lönsamhet

Hur man mäter lönsamhet.

Kapitalanvändning

Behovet av rörelsekapital och dess kostnader beror på kapitalanvändningen.

Räntabilitet - DuPont-modellen

En modell för att analysera var det finns störst potential för förbättringar inom ett företag.

Räkneexempel med interaktiv DuPont-modell

Beräkna lönsamheten med den interaktiva DuPont-modellen.

Inkomster och utgifter

När ett företag säljer varor eller tjänster skapas inkomster och när det anskaffar resurser uppstår utgifter.

Kostnader och intäkter

Värden som lämnar företaget eller ökar företagets tillgångar.

Rörliga och fasta kostnader

Kostnaderna i ett företag kan delas in i rörliga och fasta kostnader.

Direkta och indirekta kostnader

Kostnadsbegrepp vid produktkalkylering.

Särkostnader och samkostnader

Orsakssammanhanget mellan handling och kostnader.

Översikt av kostnadsindelning

En kort sammanfattning av de vanligaste kostnadsbegreppen och principerna för kostnadsindelning.

Begreppet rörelsekapital

Likviditet

Likviditeten är ett mått på företagets förmåga att betala skulderna i rätt tid.

Kapitalbindningsanalys av processer

Kapitalbindning kan uttryckas i absoluta tal i form av värde.

Del 3

Resultatplanering

Analys av hur verksamhetsvolymen i ett företag påverkar kostnader, intäkter och resultat.

Totalanalys

Resultatplanering som görs med utgångspunkt i totala kostnader och totala intäkter.

Bidragsanalys

Resultatplanering som görs med utgångspunkt i täckningsbidrag, rörliga och fasta kostnader.

Kalkylering

Ett företags verksamhet kan ses som en förädlingsprocess där man beräknar hur vinster ska erhållas.

Kalkylobjekt

Föremålet för den ekonomiska analysen i ett företag.

Kalkylmässiga kostnader

Vid kalkylering ska i princip kalkylmässiga kostnader användas.

Kalkylmetoder för kostnadsfördelning

Beskrivning av två grundläggande kalkylmetoder om man utgår från graden av kostnadsfördelning.

Periodkalkylering

Med en periodkalkyl beräknas periodens totala kostnader som sedan fördelas ut på produkterna.

Orderkalkylering

I många branscher har man behov av att beräkna självkostnaden för varje enskild order.

Påläggskalkylering och kostnadsbärare

Man beräknar påläggen genom att relatera de kostnader som ska fördelas till någon lämplig fördelningsgrund.

Förändrad kostnadsbild vid påläggskalkylering

Genom rationaliseringar har de direkta kostnadernas andel minskat medan de indirekta kostnadernas andel har ökat.

Del 4

Aktivitetsbaserad produktkalkylering

Vid ABC-kalkylering syftar man till en mer precis fördelning av kostnaderna på de olika objekten.

Arbetsmoment vid ABC-kalkylering

Genomgång av de olika arbetsmomenten vid ABC-kalkylering.

Synpunkter på ABC-kalkylering

Vid ABC-kalkyleringen betonas vikten av att man noga studerar sambandet: ”orsak och verkan”.

Activity Based Management

Introduktion till begrepp.

Bidragskalkylering

Vid bidragskalkylering beräknar man enbart särkostnaderna för ett kalkylobjekt.

Bidragskalkylering i handelsföretag

Vid bidragskalkylering i handelsföretag utgår man ofta från varukostnaden.

Bidragskalkylering i tjänsteföretag

Vid bidragskalkylering i tjänsteföretag utgår man ofta från arbetskostnaden.

Bidragskalkylering i tillverkningsföretag

Det handlar ofta om produktvalsproblem och hur resurser och kapacitet bäst ska utnyttjas.

Investeringskalkylering

Investeringar syftar ofta till att öka lönsamheten.

Investeringsbedömning

Investeringsbeslut är många gånger svåra beslut beroende främst på att de ofta präglas av osäkerhet.

Metoder för investeringskalkylering

Översiktlig behandling av de vanligaste kalkylmetoderna.

Alternativkostnad

Kostnaden när man måste avstå från alternativa användningar av en begränsad resurs.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24