Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Produktionsplanering

Produktionsplanering

Med fokus på MPS och huvudplanering

Kursen behandlar de olika planeringsnivåerna som finns i ett företag men kursens fokus har lagts på huvudplaneringen eftersom den har visat sig utgöra en viktig framgångsfaktor i många företag.

Om ett företag har ett ökat fokus på kapitalbildningen ökar även kraven på synkronisering mellan och inom olika enheter och företag.

Det är viktigt att ha förståelse för vilken roll en tillverkande enhet har och hur den fungerar som en länk i den totala förädlingskedjan.

Utbildningsmål: Kursens utgångspunkt är företagets totala logistiksystem med tyngdpunkt på produktion, MPS och huvudplanering. Du lär dig om vilka produktionsbeslut som finns på olika planeringsnivåer i ett industriföretag.

Målgrupp: Du arbetar inom och i direkt anslutning till produktionen och påverkas av eller påverkar själv materialflödet.

Förkunskaper: Du bör ha kunskaper i grundläggande logistik och kunskaper i matematik motsvarande 2 årskurser på gymnasiet.

Utbildningsmetod: Produktionsplanering är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Produktion

Produktionssystemets flöden i deras omvandling från råmaterial till färdig produkt.

Begrepp och definitioner

De vanligaste begreppen inom produktionslogistik och material- och produktionsstyrning.

Planeringsprocessen

Planeringsnivåer och detaljeringsgrad.

Styrning av materialflöden

Principer och områden för materialstyrning.

Vad påverkar materialflödet?

Funktioner i företaget som påverkar materialflödet.

Organisation kring materialflödet

Organisationsfrågor kring styrningen av materialflödet.

Mål för material- och produktionsstyrning

Redogörelse för olika mål för material- och produktionsstyrning i ett företag.

Arbete med nyckeltal

Synpunkter på arbete med nyckeltal.

Företagets teknologi

Inköpsfunktionens arbete vid olika produktionsteknologi mellan kund och leverantör.

MPS-principer

MPS-principer för styrning av produktionen.

Datorsystem för MPS

Introduktion till datorbaserade MPS-system och dess funktionella moduler.

Del 2

Planeringsmiljöns inverkan

Planeringsmiljöns inverkan på styrning av produktionen.

Produktbeskrivning för planering

Produktkännedom är A och O för allt MPS-arbete.

Produktstruktur

En produkts struktur beskriver hur den är logiskt och kvantitativt uppbyggd.

Förädlingsgrad vid orderingång

Beskrivning i vilken utsträckning produkterna är färdigförädlade vid orderingång.

Marknadens krav på leveranstider

Fyra huvudstrategier att möta marknadens krav på leveranstider.

Ledtidstyrning

Tidsplanering och beläggningsanalys.

Genomloppstider

Tidsbegrepp inom produktionen.

Volym och frekvens i tillverkningen

Effekter från volym och frekvens i tillverkningsprocesser.

Efterfrågans effekter

Beskrivning hur efterfrågans variation påverkar planeringsprocessen.

Produktion av halvfabrikat

Fördelarna med att produktens kundspecifika egenskaper kommer in i slutet av tillverkningskedjan.

Produktion mot lager och kundorder

Lagrets roll vid planering och inköp.

Tillverkningsuppläggning

Hur har tillverkningen lagts upp och hur har resurserna för tillverkning organiserats.

Planeringspunkter

Planeringspunkter och hur de påverkar styrningsmetoderna.

Tillverkningsmix

Beskriver hur varierande produkterna är ur tillverkningssynpunkt

Förbättringsåtgärder för tillverkningssystem

Beskrivning av alternativa åtgärder

Del 3

Grundläggande metoder för planering

Olika aktiviteter beskrivs och knyts närmare till varje planeringsnivå.

Övergripande planering

Den generella planeringsprocessen för ett företags verksamhet.

Sälj- och verksamhetsplanering

Företagets mål och strategier beträffande marknader, försäljning, produkter, produktion och kapital fastställs.

Planeringsinformation för materialbehov

Redogörelse för säkerhetsfunktioner och planeringsparametrar.

Prognosarbete vid produktionsplanering

Definition av prognoser och uppdelning i prognosperioder.

Produktionsplanering

Den övergripande nivån på planerad produktionsvolym för att nå företagets mål.

Huvudplanering

Processen för att göra planer för företagets försäljnings- och produktionsverksamhet.

Nettobehovsplanering

Beräkning av materialbehov med hänsyn till ledtider, lagersaldon och partiformningsmetoder.

Arbete med nettobehovsberäkning

Arbetsgång med MRP-tablå.

Orderplanering

Resultatet av orderplaneringen är planer för hur materialet ska anskaffas och bearbetas

Detaljplanering

Detaljplanering och tillfälliga kapacitetsförändringar.

Planering med begränsningar

På planeringsnivåerna huvudplanering och orderplanering måste hänsyn tas till de begränsningar som gäller för aktuell tillgång på kapacitet.

Del 4

Planeringsprinciper

Pull eller push i materialplanering.

Materialbehovsplanering – MRP

Beskrivning av metoden som är vanlig för planering av flerstegstillverkning.

MRP II-styrning

I MRP II-systemen är det möjligt att anpassa produktionsplanen till den tillgängliga resurserna i företaget.

Brister i grunddata i MRP-systemet

Skillnader i operationstider i planeringssystemet och i verkligheten.

Planeringsinformation för materialbehov

Redogörelse för säkerhetsfunktioner och planeringsparametrar.

Just-in-Time-filosofi

Flaskhalsplanering och Just-in-Time filosofi.

Den japanska sjön

En symbolik för Just-in-Time filosofins första grundpelare.

Just-in-Time-Produktion

Grundläggande komponenter i JIT.

SMED-metoden

En metod för att minska omställningstiderna.

Kanban-system

Tillverkningssystem med kanban och direktavrop.

Beställningspunktssystem

Definitionen av beställningspunktssystem och hur det fungerar.

Cyklisk planering

Artiklarna placeras in i ett cyklisk upprepat produktionsmönster.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24