Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Utbildning / Kursbibliotek Premiumkurser / Grundläggande Lean Production

Grundläggande Lean Production

Gör mer med mindre resurser

Begreppet Lean Production innebär att man enbart utför aktiviteter som ger kundnytta. På så sätt frigörs kraft som i stället kan användas till ständiga förbättringar och utveckling av företaget.

Grundläggande Lean Production är en bred utbildning som ger gedigen kunskap om de principer och metoder som används för att bekämpa alla former av slöseri i verksamheten. Kursen beskriver även hur man gemensamt implementerar detta förhållningssätt i ett företag.

Kursen går även in på vikten av att skapa engagemang och motivation för att få ett gemensamt lagarbete.

Utbildningsmål: Du lär dig att förstå och använda olika principer och metoder för att införa detta långsiktiga resurssnåla arbetssätt i ett företag.

Kursen utgör även en del i vårt förbättringsarbete med Lean Production som det främsta verktyget.

Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering av företagets processer inom förädling av varor och tjänster till såväl interna som externa kunder.

Förkunskaper: Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Utbildningsmetod: Grundläggande Lean Production är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.
Ett komplement till denna utbildning kan vara en Workshop inom samma ämne.

Läs mer om utbildningsmetoden E-learning.

Utbildningens längd: Cirka 30 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader.

Fakturapris: 5300 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

5150 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Lägg kurs i kundvagn


Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret om du vill ha mer information om våra kurser eller vårt kurssystem.

Om du vill visar vi även gärna hur vi arbetar via en distansdemonstration över internet och telefon.


Obligatoriska fält är markerade med *

Namn:*


Företag:


Telefon:*


E-post:*


Meddelande:

Inkludera inte länkar i meddelandet, sådana meddelanden klassas som spam och raderas automatiskt.


Redo att lägga en beställning?

Gå då till vårt orderformulär 

Boka en demo

Intresserad av att veta mer? Ring oss på 011 - 21 93 28 och boka en demo.

Kursen innehåller:

Del 1

Tillverkande företag

Resurser och övriga förutsättningar som krävs för att bedriva effektiv verksamhet.

Produktionsfunktionen

Beskrivning av olika sätt att gruppera och strukturera en produktionsfunktion.

Utveckling av produktionssystem

Beskrivning av produktionssystem och krav på industriell konkurrensförmåga.

Förbättringspotential med Lean Production

Man måste som ledare eller medarbetare våga utmana sina processer, både de fysiska och mentala.

Företagskultur och Lean Production

Om de nya företagskulturerna granskas så kan man se betydelsen av en förändrad hierarki i organisationerna.

Konkurrenskraftigt arbetssätt

Förespråkare hävdar att Lean Production är det mest konkurrenskraftiga sättet för industriell produktion.

Drivkrafter för förändring

Drivkraften till ständiga förbättringar behöver ske i ett samspel med medarbetarna.

Japansk tillverkningsfilosofi och Lean Production

Det japanska företaget Toyota kopplas ofta samman med Lean Production.

Resurseffektiv verksamhet

I den resurseffektiva arbetsorganisationen är en effektiv hantering av alla resurser, internt och externt, centralt.

Nytt verksamhetsideal

De japanska framgångarna med Lean Production ledde till att företag inom västvärlden upphöjde detta till ideal.

Begreppet Lean Production

Det innefattar dels ett antal principer och dels ett antal verktyg.

Värdeskapande processer

Det är nödvändigt att kunden uppfattar sig få ett högre värde i den erbjudna produkten jämfört med alternativ.

Processkvalitet

Ekonomistyrning i flödesbaserad verksamhet sätter fokus på kvalitet och tid till exempel leveranstid.

Att sätta tydliga mål

De enskilda mål som formuleras för verksamheten är avgörande för framgångarna.

Effekter av Lean Production

Magra organisationer och Lean Production är internationellt kända företeelser.

14 Principer för framgång

Begreppet The Toyota Way utgör en företagskultur mer än en uppsättning metoder.

Del 2

Hur Lean Production hänger ihop

Grunden i Lean-modellen är begreppen Stabilitet och Standard.

Stabilitet och standard

Grunden i ett system för Lean Production är standardisering och att skapa stabilitet i processerna.

5S - Ett verktyg för att skapa standard och stabilitet

Ett grundläggande verktyg för att skapa standard och stabilitet är 5S.

Förbrukningsstyrd produktion

Just-in-Time är en samlingsbeteckning för en styrmetodik inom behovsstyrd produktion.

Kvalitet i varje led

Målet är att snabbt upptäcka avvikelser från standarder, helst innan fel uppstår.

Kundfokus och ständiga förbättringar

Grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man vet vart man står idag.

Engagemang och lagarbete

Inom Lean Production är teamarbetet viktigt och arbetsgruppen sätts därför i centrum.

Ledarskap

Ledarskapet är en mycket central del i hur väl införandet av Lean Production lyckas i ett företag.

Tillämpningar av Lean Production

Olika tillämpningar av begrepp inom Lean Production beskrivs.

Behovsstyrd materialförsörjning och produktion

Man producerar och levererar efter faktisk förbrukning för en order vid varje arbetsstation tidigare i processen.

Standardiserat arbetssätt

Det är det just nu bästa arbetssätt ur kvalitets och effektivitetssynpunkt på ett säkert sätt.

Ur metallarbetarens perspektiv

Synpunkter och förhållningssätt till Lean Production ur en rapport år 2004 av Metall.

Andra vägar är möjliga

Uppfattningen att Lean Production är det enda möjliga sättet att bedriva industri på är knappast riktig.

Del 3

Produktionslayouter och flödesstrukturer

Principiella skillnader i flödesstrukturen mellan olika produktionssystem.

Tillverkningssystem

Målsättning med tillverkningssystemets utformning.

Utjämning - Heijunka

Ett japanskt begrepp för en metod att sprida ut produktionsvolymen och produktmixen jämnt över den tillgängliga produktionstiden.

Förbättra produktionsprocessen

De fysiska förändringar av tillverkningens processer som ska förbättra flödet i bearbetningen.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur centrala faktorer i arbetet påverkar kroppens muskler och leder.

Ställtid i produktionen

Ställtiden är den tid det tar att ställa om en maskin för bearbetning av en ny produkt.

Fokus på ställtider

Ett framgångsrikt Just-in-Time system innebär vanligtvis en betoning på förkortning av ställtider.

Förebyggande underhåll

Att minska stilleståndstiden ytterligare genom att undvika avbrott som beror på mekaniska fel.

TPM - Maskinernas tillförlitlighet

Genom ett aktivt TPM-program kan ett företag öka sina maskiners tillförlitlighet.

Övergång till flödesvägar

Att sträva efter förenkling är att organisera maskiner och utrustning efter produkter och flödesvägar.

Flödesvägar och effektivitet

En följd av övergången till flödesvägar i materialflödet är en gradvis förbättring av effektiviteten i driften.

Begreppen flödeseffektivitet och resurseffektivitet

Mätbara resultat av processer som man kan analysera separat eller i relation till varandra.

Tillämpningar av Lean-konceptet

Synsättet med Lean-principer är att produktutvecklingen skapar morgondagens värdeflöde.

Verktyg för implementering av Lean Production

Fem utvecklingsfaser och dess verktyg för att skapa en verksamhet som följer principerna för Lean Production.

Implementering av förbättringsarbete

Insikterna om de nya möjligheterna måste förankras hos en majoritet av medlemmarna i den egna organisationen.

Öka tillgängligheten

Gör det enklare för era anställda att studera med en utbildnings- plattform anpassad efter era behov. Läs mer här

Skräddarsy kursen

Vill du lägga till företagsspecifika uppgifter? Vi kan lätt anpassa våra utbildningar efter dina önskemål. Läs mer här

Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24