Gothia Logistics logo
Logo utsmyckning
Användare:
Lösenord:


Kursinloggning

 Kundvagn: Totalt: 0 kr
Du är här: Företaget / Nyheter

Nyheter

Nyheter från Gothia Logistics


2024-06-07

Extremsport och ledarskapsutveckling

Lotta Weberg kombinerar handledning inom ledarskapsutveckling hos Gothia Logistics AB och självledarskap för egen utövning av extrema sporter.

Läs hela artikeln på HRnytts webbplats.


2024-01-19

Unikt program inom coachande ledarskapsutveckling på distans

Under hösten 2023 till nyåret har ett individualiserat utbildningsprogram utgående från ledarskapskursen Du och Gruppen
genomförts med coachande distansmöten om ca 2 timmar vardera över Teams med särskild handledare. Utbildningen med övningar och uppföljande samtal för personlig utveckling har haft följande innehåll:

- Den egna ledarstilen och kommunikation
- Att känna sig själv och sina värderingar
- Svåra samtal och konflikthantering
- Kompetensplanering av medarbetare
- Att ge och ta konstruktiv kritik
- Psykologisk trygghet i grupper

Upplägget och genomförandet av utbildningen som en digital workshop för en av mina arbetsledare har fungerat utmärkt. Det har underlättat inlärningen när man både läser och hör information samtidigt. Undervisningsformen gav samtidigt en trygg plats till att ställa frågor samt en möjlighet att ta det i sin egen takt utan stress och press.

Resultatet har blivit att min arbetsledare bekräftat sig uppnått ett säkrare ledarskap som hans medarbetare betecknat som ”gladare” vilket bidragit till en effektivare arbetsplats. Vi utvärderar upplägget för att eventuellt användas vidare.

Cepa Steeltech AB
Robert Myllyvainio
Manufacturing Manager


2023-08-23

Nya kurser inom internationell transporträtt

Gothia Logistics erhåller då och då förfrågningar om kundanpassningar av befintliga kurser och utveckling av nya kurser. Vår breda bas av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett relativt enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ett företag.

Under 2023 har förfrågningar lett till att vi utvecklat kurser inom transporträttens område. Vår kurs Reklamationshantering av transporter har visat att behovet av kunskap inom området är stort. Under våren erhöll vi nya förfrågningar om utbildningar inom internationell transporträtt från ett globalt distribuerande industriföretag.

Transporter med olika transportmedel och deras kombinationer sker varje dag världen över. Många parter, subjekt samt objekt berörs. Transporträtten sträcker sig över ett rättsligt sett omfattande område vilket komplicerar bilden ytterligare. Alla rättsregler som reglerar förhållandet under själva transporten omfattas av begreppet transporträtt.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete finns nu följande kurser tillgängliga för studerande där informationen om dessa finns på respektive länk:

På svenska
- Introduktion till transporträtt
- Grundläggande internationell transporträtt

På engelska
- Introduction to Transport Law
- Basic International Transport Law

Välkommen att studera inom detta område!2023-02-06

Regional företagsutveckling med EU-stöd

Med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) till projekten ”Kompetens ger tillväxt” och ”Stärkt kompetens”, som projektleds av Tillväxt Landskrona AB, möjliggörs för 22 privata arbetsgivare inom olika branscher med totalt ca 850 anställda att stärka sina medarbetares kompetens och därmed företagens konkurrenskraft. Utbildningsbehoven hos företagen har framkommit i en kartläggning tillsammans med lokala samarbetspartners.

Utbildningarna upphandlas av Tillväxt Landskrona AB som utvärderar anbuden enligt metoden ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” på grunden ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet”.

Gothia Logistics har erhållit olika uppdrag för de båda projekten, baserat på webbaserade kurser och slutprov, med eller utan handledning inom områdena:
- MPS-material och produktionsstyrning
- Operativt inköp och inköpsteknik
- Produktionsteknik
- Lean Production med Lean spel i en workshop

Projektuppdragen genomförs på uppdrag av Tillväxt Landskrona AB.

Mats Persson
Projektledare
Kompetens ger tillväxt2023-02-01

Lagstadgad utbildning för transportuppdrag

GDL AB har tidigare upphandlat kurser av Gothia Logistics för att kunna ta för uppdrag med läkemedelstransporter i Sverige, vilket är ett lagkrav från Läkemedelsverket.

Chaufförerna går utbildningen online och efter godkänt slutprov får de ett kursintyg som kan visas upp för en kontrollerande myndighet. Vi på GDL får direktrapporter om chaufförernas prestation och kan ge våra uppdragsgivare klartecken om att nödvändiga godkännanden finns.

”För 2023 behövde vi olika kurser både för chaufförer och terminalpersonal för transport och hantering av både läkemedel och livsmedel. Gothia Logistics flexibla upplägg och utbildningar över vår geografiskt spridda organisation har fungerat utmärkt”, säger Anna Carin Wikström, HR-Generalist på GDL i Helsingborg.

Kurser som GDL upphandlat fördetta uppdrag är:
- Good Distribution Practice (GDP)
- Good Distribution Practice för lagerpersonal
- Säkra livsmedelstransporter
- Grundläggande livsmedelssäkerhet för lagerpersonal

Anna Carin Wikström
HR-Generalist
GDL AB
Helsingborg


2022-06-30

Nya kurser utvecklade under Corona-tiden 2020-våren 2022

Under våren 2022 har uppdraget hos Xenter Yrkeshögskola Tumba fortsatt och kompletterats med en ny webbaserad utbildning Premiumkursen Tillståndskontroll för funktionssäkert underhåll. Dessutom har uppdraget hos Xenter förlängts med tiden HT22-VT23.

Följande nya kurser har tillkommit under perioden där impulserna för utvecklingsarbetet kommit från kvalificerade kunder. I flera fall har även befintliga kurser bearbetats och utökats.

Nya kurser:
Varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln
Grundläggande varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln (kundanpassad)
Tailoring the Supply Chain to Customer Needs
Digitaliserad processövervakning och underhåll
Driftsuppföljning och problemanalys
Felsökningsmetodik av utrustning
Tillståndskontroll och funktionssäkert underhåll
Underhållsplanering och driftssäkerhet
Handel och tullhantering
Strategiskt inköp för riskhantering och hållbarhet
Riskhantering av leverantörsnätverk
Risk Management of Supplier Network
Bygglogistik och förbättringsarbete
Logistik för effektiva byggprojekt

Bearbetade och utökade kurser:
Grundläggande Supply Chain Management
Inköp och leverantörsplanering
Operativt inköp
Strategiskt inköp
Produktionsekonomi
Grundläggande lager och distribution
Lagerstyrning


2021-12-03

Utbildningar på Yrkeshögskolan i Tumba

Xenter Yrkeshögskola i Tumba har ett flertal YH-utbildningar i sitt utbildningsprogram med en utbildningslängd på mellan ett till två och ett halvt år. En av dessa utbildningar är en 2-årig utbildning av elever för att bli automationsspecialister.

Efter upphandling har Gothia Logistics erhållit uppdraget att genomföra utbildningsprogram för dessa elever i 2:a årskursen inom underhållsteknik som kombinerar studier i webbaserade kurser med prov och handledning samt lärarledd undervisning på plats.

Under en första period har eleverna studerat Premiumkurserna Felsökningsmetodik av utrustning samt Driftsuppföljning och problemanalys och under en andra period har de studerat Premiumkursen Underhållsplanering och driftssäkerhet. Under november månad genomför eleverna sin LIA-praktik (lärande i arbete) hos Scania i Södertälje.

Kombinationen av webbkurser och lärarledd undervisning på plats har fungerat utmärkt och gett eleverna möjlighet att studera i egen takt mot gemensamt satta mål.

Corina Neuhofer
Utbildningsledare
Exenter Yrkeshögskola
Botkyrka kommun


2021-04-21

Varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln, ny utvecklad kurs

Behovet av denna kurs initierades i samband med uppdragsutbildningar av personer inom några ledande företagsgrupper inom dagligvaruhandeln. Dagligvarubranschens logistikkedja är komplex och dynamisk samt förändras snabbt genom e-handeln. Gothia Logistics har därför utvecklat Premiumkursen Varuflödesstyrning inom dagligvaruhandeln med handledning.

cold_chain


2021-01-12

5S-utbildningsprojekt hos Preciform

Preciform är en pålitlig leverantör av mekaniska komponenter och system med en framgångsrik meritlista inom både konstruktion-till-order och tillverkning-till-printföretag till OEM-industrin.

Företaget är specialiserade på formsprutning av plast, plåtbearbetning och montering av dekorativa produkter i plast, rostfritt stål och aluminium för fordonsindustri, företag inom utrustning och säkerhet. Företaget har haft en kraftig tillväxt under senare år.

Gothia Logistics AB har tillsammans med vår produktionsledning utformat ett praktiskt och teoretiskt utbildningsprogram för implementering av Lean-verktyget 5S inom produktionen i vår fabrik i Eskilstuna.

Johan Bernhardsson
Produktionschef

preciform

Om projektet

Det initiala projektet liknar vårt program Workshop 5S – i teori och praktik och inleddes den 10 december. Projektet omfattar två workshops, ett gruppbaserat spel Standardiserade instruktioner, praktisk träning inom steg 1 på ett verksamhetsområde med en sk ”red tag” övning samt en webbaserad kurs inom 5S-Sortera och organisera med ett slutprov med flervalsfrågor.

Målet för utbildningen är att knyta ihop 5S med Lean-filosofin för ökad förståelse.


2020-06-24

Riskhantering av leverantörsnätverk, ny utvecklad kurs

Impulserna för utvecklingsarbetet kommer från nyare insikter av riskerna med långa globala leveranskedjor, komplexa transportsystem och beroenden av leverantörsstrukturer som ofta saknar flexibilitet. Gothia Logistics har därför utvecklat Premiumkursen Riskhantering av leverantörsnätverk.

Risker har alltid varit en del av leveranskedjan, inte minst visar sig detta i effekterna av Corona epedemin. Följande artiklar beskriver detta:
Effect of Coronavirus on China’s Supply Chains May 14, 2020
A New Wave of Globalization May 14, 2020


2019-12-12

TPM-utbildningsprojekt på Kubal

Kubikenborg Aluminium AB (KUBAL) Sundsvall är Sveriges enda producent av primäraluminium. Grängeskoncernen ägde fabriken i många år innan den såldes till ryska Rusal en av världens största aluminiumproducenter.

Råvaran för tillverkning av aluminium är bauxit som omvandlas till aluminiumoxid och sedan i sin tur till primäraluminium i en elektrolysprocess.

Gothia Logistics AB har tillsammans med vår ledning utformat ett praktiskt utbildningsprogram för implementering av TPM inom underhållsavdelningen i vår fabrik i Sundsvall.

Regina Helena
Business System & Quality Director
Kubal

Om projektet

Denna två dagars utbildning, inklusive praktisk träning i workshops, kommer att ge en fördjupad förståelse av Total Productive Maintenance (TPM). Målet är att lära sig att underhåll är en strategi som fokuserar både på företagets produktion och dess anställda samtidigt.

TPM-konceptet är baserat på en 7-stegsmetod som börjar med initial rengöring och övergår senare i oberoende operatörsunderhåll. Utbildningen omfattar hur man gemensamt implementerar denna strategi i ett företag. En webbaserad kurs i TPM inklusive ett slutprov med flervalsfrågor ingår i utbildningen.


2019-11-05

Ledarskapsutbildningar höstterminen 2019

Tidigt varje vår och sen höst genomför vi regelbundet sedan många år 2-3 olika lärarledda ledarskapsutbildningar om två dagar vardera mot olika nivåer av ett ledarskap. Parallellt med dessa träffar ingår även en kortare e-learningskurs med slutprov.


ALU
Bilden visar en av höstens kursdagar.Kursen Ny som chef är en grundläggande utbildning för blivande eller nya chefer/ledare. Syfte att förmedla och skapa förståelse för rollen och vad ledarskap innebär för att nå uppsatta mål och skapa en effektiv arbetsplats.

Kursen Du och gruppen syftar till att ge en fördjupad förståelse för rollen som ledare/chef och hur ett ledarskap kan utformas i syfte att utveckla och leda en grupp med insikt om egen påverkan, samt få verktyg inom konflikthantering.

Kursen Utvecklande ledarskap – förändringsledning har avsikten att stärka redan utbildade och erfarna ledare i ett företag där syftet är att få förbättringsarbetet till att bli en naturlig del av vardagen.


2019-09-26

Kurs Transporter för hållbarhet

Klimatmötet i Paris 2015 markerade en start på ett mer målmedvetet och långsiktigt arbete mot ett fossilfritt Sverige. Hållbara transporter sammanfattar samhällets strävan att minska transportsektorns negativa påverkan på klimat och miljö.

Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda hållbara transporter genom att minska beroendet av fossila bränslen och öka transporteffektiviteten.

Att förflytta varor mellan säljare och köpare är grunden för all handel och kräver en logistisk lösning. Transportföretagen har här en central roll och ansvar. Hållbara transporter bör särskilt fokusera på effektivisering i godstransportsystemet.

Vår nya kurs Transporter för hållbarhet belyser komplexiteten där transporterna kan bli mer hållbara och miljövänliga på flera olika sätt. Industrins kravställare på transporternas utförande kommer alltmer att växa i betydelse.


2019-04-15

Nya kurser utvecklade under 2018 och våren 2019

Impulserna för utvecklingsarbetet kommer från våra kunder.

Premiumkurser:
Leanprincipen - behovsstyrd produktion
Kalkylering inför beslut
Materialförsörjning till behovsstyrd förbrukningsplats
Introduktion sjötransporter och spedition
Sjötransport och handel
Logistik och transportledning
Reklamationshantering av transporter
Purchasing in Evolution
Managed Packaging for Supply Chain

Modulkurser:
Kundfokuserad försörjning
Supply Chain Management - Översikt
Processorienterat arbetssätt
Detaljplanering av tillverkning
Transporter av kylda och frysta livsmedel
GMP vid tillverkning av förpackningar
Skydd av livsmedel mot skadegörelse
Sustainable Purchasing in the Supply Chain
Packaging for Transportation in Supply Chains
Warehousing, Distribution and Delivery


2019-01-31

Internationell utbildning vid School of Engineering Jönköping University

Jönköping University är ett modernt lärosäte och ett av de främsta i Sverige inom internationellt studentutbyte med ca 11 000 studenter, varav 2 000 är internationella med ursprung fördelat enligt
• Asien 45 %
• Europa 44 %
• Nordamerika 8 %
• Övrigt 3 %

I samarbete med Gothia Logistics sedan 2015 ger vi kontinuerligt e-kursen Supplier Planning and Delivery Monitoring varje vår till ca 100 av våra internationella studenter inom högskoleingenjörsprogrammet Logistik och Ledning. Eftersom våra studenter finns över hela världen, är e-learning som utan tvekan ett flexibelt sätt för studenterna att studera teori och förstå hands-on praktikfall.

Vi är övertygade om att utbildningsprogrammet motiverar våra studenter att arbeta med inköp, logistik och Supply Chain i framtiden.

Jenny Bäckstrand, Examinator
School of Engineering,
Jönköping University


2018-05-03

Kundanpassad introduktionsutbildning av personal

Fitesa är en av världens största leverantör av nonwoven till kunder som använder materialet till sina produkter främst inom hygienområdet. Fitesa har 11 fabriker i världen varav en finns i Norrköping.

I samarbete med Gothia Logistics har vi utvecklat en webbaserad introduktionsutbildning av personal innehållande ett slutprov med 10 slumpvisa flervalsfrågor som rätt besvarade gör att ett personligt kursintyg direkt kan skrivas ut. Denna introduktionsutbildning syftar till att ge svar på olika frågor och vara en hjälp i arbetet inom Fitesa Sweden.

Vårt arbete med att ta fram material till kursen har internt bidragit till förbättrade insikter i nödvändigheten av tydliga rutiner och kommunikation. Introduktionsutbildningen startade i början av april 2018 med fokus på i första hand semestervikarier för kommande sommar.

Marie Ebbeson
Fitesa Sweden AB
Human Resources Manager
Fitesa


2018-02-28

Samarbete inom utbildning med Utbildning.se och Budguiden.se

Under senare delen av 2017 testade vi att lägga ut och marknadsföra många av våra webbaserade kurser på portalen Utbildning.se. Det gav oss en hygglig erfarenhet av att det är främst individer som söker vägledning för kurser som kan dokumentera den erfarenhet det har, bredda kunskapen och underlätta sökandet efter nytt arbete med ett förbättrat CV.

I februari tecknade vi ett samarbetsavtal för 1 år och kan marknadsföra 100 av våra kurser på portalen.

Budguiden.se har i Sverige en ledande digital jämförelsetjänst för transporter, bud och frakt med ett brett nätverk av åkeriföretag som kunder. Eftersom vi har ett stort antal kurser anpassade för företag som transporterar gods har vi valt att inleda ett samarbete där våra kurser och tjänster presenteras på frakttjänstportalen.


2017-11-22

Ny kurs inom lastsäkring av gods vid transporter

Det är av stor betydelse att godstransporter kan utföras på ett sådant sätt att godset inte skadas och att transporten sker på ett säkert sätt i övrigt. Det finns olika rättsliga grunder för ansvaret vid utförandet av transporter och lastsäkring. En av dessa är Europastandarden enligt TSFS 2017:25 som träder i kraft den 20 maj 2018. Gothia Logistics har därför utvecklat Premiumkursen Transportteknik för lastning och säkring.


2017-10-18

Utbildning för citylogistik och samdistribution av livsmedel

I samarbete med Gothia Logistics har vi under sommaren 2017 anpassat befintliga kurser inom livsmedelssäkerhet bl.a. inom området ekologiska livsmedel och problemet med allergener inom livsmedel.

Uppdraget med samdistribution för Linköpings kommun inleds den 1 november 2017 och gäller för 5 år. Samordnad varudistribution är något som ökar på många håll i landet och är ett segment som passar väl in i GDLs verksamhet.

Utbildningen inleddes i vecka 42 och omfattar kurserna Lagerhantering av livsmedel för samdistribution respektive Säkra livsmedelstransporter.

Fredrik Malmström
Produktionschef
Distribution Terminal i Östergötland


2017-05-29

Nya kurser våren 2017

Premiumkurs:
Marknadsplanering för tillverkande företag
Efterfrågestyrd distribution
Utvecklande ledarskap - förändringsledning
Strategic Purchasing

Modulkurs:
Lagerhantering av livsmedel för samdistribution
Prognosarbete i företag
Säkra livsmedelstransporter
Lean Logistics within Supply Chain
Safe Food Transportation


2017-04-10

Kundanpassad utbildning inom säkra livsmedelstransporter

I samarbete med Gothia Logistics har vi under våren 2017 utvecklat en ny e-kurs Säkra livsmedelstransporter på svenska och engelska för våra ca 100 chaufförer som transporterar livsmedel. Vi har använt oss av Gothia Logistics kundanpassade system genom att ta bort och lägga till kursmaterial.

Eftersom våra chaufförer, med olika nationalitet, utför transporter av livsmedel inom Europa, är e-learning som metod avgörande för att förmedla och kontrollera att utbildningen genomförts på ett godkänt sätt. Det är utan tvekan ett flexibelt sätt för chaufförerna att inhämta kunskaper när det passar.

Kursen Säkra livsmedelstransporter har fokus på kvalité och säkerhet under transport enligt krav uppställda av EU och Livsmedelsverket. Deltagaren måste läsa kursen och få godkänt på sitt slutprov. Därefter kan deltagaren skriva ut ett kursintyg som kan visas upp för en kontrollerande myndighet. Själva får vi direktrapporter över hur chaufförerna har presterat och kan ge våra uppdragsgivare klartecken att nödvändiga godkännanden finns.

Mats Asplund
Miljö- och Kvalitetssamordnare
Erikssons Åkeri AB
Tomelilla

Nätverk


2016-10-25

Nya kurser hösten 2016

Premiumkurs:
Försäljningens logistik
Lean för tjänster och service
Ledarskap för flödeseffektivitet
Packaging for Distribution and Shipping

Modulkurs:
Truckutbildning - Teori


2016-05-06

Välbesökt möte i Logistikernätverket hos Rusta Norrköping

Den 22 april hade Logistikernätverket Gothia sitt möte i Rustas nya centrallager i Norrköping på temat: Närutrustat centrallager för detaljhandelslogistik. Efter presentation och diskussion av Rustas koncept kring effektiv nordisk logistik gjordes en rundvandring under ledning av Andreas Havenslätt och Emma Lang från Rusta. Några bilder från rundvandringen visas här.


2016-03-04

Fortsatta TPM utbildningar till Volvo Car Corporation i Europa

Gothia Logistics genomför även detta år 2-3 utbildningsprogram för Produktionsskolan inom Volvo Car Corporation med kurserna Grundläggande TPM och Operatörsunderhåll.

Programmen kombinerar både webbstudier med handledning och prov samt seminarier och praktiska övningar på plats. Deltagarna omfattar blivande produktionsledare och produktionstekniker från fabrikerna i Torslanda,Olofström och Skövde samt fabriken i Gent, Belgien.


2016-02-18

Ny kundanpassad utbildning till Tekniska Högskolan i Jönköping

Förra året 2015 hade vi ett framgångsrikt samarbete med Gothia Logistics för att utveckla och genomföra e-kursen Operational Purchasing – Overview för ca 100 studenter inom B.Sc programmet Logistics and Management vid Jönköpings universitet.

I samarbete med Gothia Logistics har vi under detta år 2016 utveckla en ny och större e-kurs Supplier Planning and Delivery Monitoring för 80 nya studenter. Vi har använt oss av Gothia Logistics kundanpassade system genom att ta bort och lägga till kursmaterial som vi önskat till vår nya kurs.

Eftersom våra studenter finns över hela världen, är e-learning som metod avgörande för denna kurs. Det är utan tvekan ett flexibelt sätt för studenterna att studera teori och förstå hands-on praktikfall.
Vi hoppas att kursen som utvecklats tillsammans med Gothia Logistics kommer att motivera våra studenter att arbeta med inköp, logistik och Supply Chain i framtiden.

Jenny Bäckstrand , Examinator och Ida Hägerby, Kursansvarig
School of Engineering,
Jönköping University


2016-01-14

Kompetensutveckling PostNord Logistics

PostNord Logistics TPL är den ledande operatören inom tredjepartslogistik i Sverige med stora regionala logistikcentra. Företaget erbjuder tjänster för kundens alla logistikbehov inom import, export, lagring och distribution. Vår lagerverksamhet i Helsingborg inom Region Syd har under senare år vuxit kraftigt med nya terminaler och mer personal.

Sedan flera år har vi samarbetat med Gothia Logistics inom olika utbildningsprojekt. Efter nyåret 2016 gör vi nu en kraftig satsning inom ledarskapsutveckling på olika nivåer . Vårt syfte är stärka våra ledares kompetens i sina krävande arbetsuppgifter på en mycket växlande marknad av logistiktjänster.

Joakim Ohlsson
HR
PostNord Logistics TPL Helsingborg


2016-01-07

Nya kurser 2016

Premiumkurs: Driftsuppfoljning-och-problemanalys.
Modulkurs: Good-Distribution-Practice-for-lagerpersonal.


2015-09-10

Ny kurs inom livsmedelssäkerhet för lagerhantering

Grundläggande-livsmedelssäkerhet-för-lagerpersonal.


2015-08-20

Gothia Logistics drar ut på svampplockning!

Förra veckan bjöd på strålande väder, så Gothia Logistics bestämde sig för att dra ut till skogen och plocka lite svamp. Vi fyllde våra korgar och rensade svampen medans vi avnjöt fikat i solen!


Kollage Svamp


2015-07-09

Workshop Production Logistics Flow i Suzhou, Kina

Gothia Logistics har organiserat och genomfört en första workshop den 26 juni i Suzhou, Kina. Temat denna gång var Production Logistics Flow. Deltagarna kom från olika skandinaviska företag med tillverkande fabriker i närområdet. Denna workshop genomfördes i huvudsak på kinesiska med inslag av engelska.

Konceptet för dessa workshops omfattar gruppövningar, diskussion av logistiska problem inom deltagarnas företag och leanspelet Lina, Kanban & Balansering. Övningarna har kombinerats med föreläsningar kring teorier hur effektiva logistiska flöden kan skapas och följs upp med anpassade nyckeltal som initierar korrigerande åtgärder.

Som en uppföljning av seminariet får deltagarna, som lagt fram en problemfråga för diskussion i gruppövningarna, en rapport med förslag på åtgärder för att ta itu med situationen.

Deltagarnas utvärdering bekräftar att det unika konceptet passar i Kina. Deltagarantalet bör hållas till mindre grupper så att erfarenheter i diskussioner mellan deltagarna ska kunna utbytas på ett konstruktivt sätt.

Den långa erfarenhet som Gothia Logistics har av att driva professionella nätverk i Sverige kan väl tillämpas i Kina.

Kollage China


2015-06-08

Ny Modulkurs

Förpackningslogistik - översikt.
För mer information, vänligen kontakta oss på info@gothialogistics.se eller ring på 011 – 21 93 24.


2015-04-16

Internt reportage inom Volvo CC över vår TPM utbildning

Gothia Logistics med Christer Eriksson genomför i veckan en handledd utbildning med övningar inom TPM vid Produktionsskolan i Skövde. Samtidigt studerar deltagarna kursen Operatörsunderhåll med ett skriftligt slutprov via självstudier över Internet.

Ett reportage över kursen har publicerats på VCE.


2015-03-07

Kundanpassad utbildning till Tekniska Högskolan i Jönköping

Nära 100 elever vid Tekniska Högskolan i Jönköping studerar kursen Operational Purchasing – Overview on-line inom programmet för högskoleingenjörer . Kursen ingår i Purchasing Logistics och ges endast digitalt och på engelska. Nästa år är det meningen att nya studenter i Vietnam ska ta denna kurs.

Kursen utvecklades snabbt tillsammans med Jenny Bäckstrand, Tekn. Dr genom att tillämpa vårt system för skräddarsydd utbildning .


2015-02-20

Ny presentationsfilm!

Gothia Logistics har gjort en presentationsfilm om företaget!


2015-02-02

Nya TPM utbildningar till Volvo Car Corporation

Gothia Logistics genomför även detta år ett utbildningsprogram för Produktionsskolan inom Volvo Car Corporation med kurserna Grundläggande TPM och Operatörsunderhåll.

Programmet kombinerar både webbstudier med handledning och prov samt seminarier och praktiska övningar på plats. Den första studiegruppen omfattar produktionsledare från de svenska fabrikerna i Torslanda och Skövde. Produktionstekniker från fabriker i Europa deltar under de senare utbildningarna.


2014-11-13

Nytt ämnesområde med nya utbildningar!

Vi på Gothia Logistics har tagit fram nya utbildningar inom livsmedelssäkerhet. Dessa utbildningar finns tillgängliga som modulkurser under Hälsa, säkerhet och miljö.

För mer information, vänligen kontakta oss på info@gothialogistics.se eller ring på 011 – 21 93 24.


2014-05-14

Deltagande på Norrköpings Näringslivsmässa

Gothia Logistics medverkade med personal och monter i Norrköpings näringslivsmässa på Stadium Arena den 8-9 maj på temat ”Vi stödjer arbetet med att utveckla Norrköpings näringsliv.” Deltagandet gav intressanta kontakter och erfarenheter.

Vinnare i lottningen av en gratis Modulkurs inom vårt utbildningsprogram blev Peter Berggren från MiROi. Stort grattis!

personalen vid mässmontern


2014-02-07

Samarbete Gothia Logistics AB och Idnite AB

Gothia Logistics AB i Norrköping och Idnite AB i Göteborg har träffat en överenskommelse om att utveckla former för samarbete inom interaktiv pedagogik och kommunikation.

Avsiktsförklaring Gothia Logistics AB och Idnite AB.


2013-11-21

SCM-spel på Vädersta

Tisdagen den 19 november spelade man legospel på Väderstaverken.
Anledningen var att europeiska regionchefer inom distribution deltog i en workshop med spel kopplade till Supply Chain Management.


2013-10-31

Förbättringar i vårt utbildningssystem

Vårt utbildningssystem innehåller tre olika sätt att nå kompetensutveckling; Premiumkurser och Modulkurser för att läsa utbildningar över internet samt lärarledda utbildningar i form av Workshops.

Utbildningssystemet Modulkurser får nu tidsbegränsad lästid. Från och med nu måste dessa kurser avslutas inom 2 månader. Det ska hjälpa oss och våra kunder att nå målet med kompetensutvecklingen och därmed kunna gå vidare till nästa steg.


2013-04-23

Chatta med oss!

Nu kan ni ställa frågor direkt till oss via vår chatt.
Om du har en kort fråga eller fundering om våra kurser eller nätverk - använd chatten.

Är den inte bemannad kan du lämna din fråga och dina kontaktuppgifter i textfältet, så svarar vi så snart vi kan.


2012-09-12

Utbildning inom 5S och Supply Chain i Halmstad

Vi har haft nöjet att hålla en utbildningsdag för aktiva inom TRR i Halmstad.

Förmiddagen ägnades åt att lära mer om 5S och Standardiserade instruktioner. Detta genomfördes i grupp och till hjälp hade vi vårt Legospel.

På eftermiddagen gick gruppen vidare och lärde sig mer om Supply Chain Management och Prognosstyrda flöden. På samma sätt användes Legospel för att visualisera hur man kan förbättra och effektivisera på ett enklare sätt.
Efter genomfört deltagande fick alla kursintyg.

Enligt deltagare och ansvarig på TRR i Halmstad var dagen mycket uppskattad.


2012-08-20

Vi utbildar PostNords personal

Efter PostNords uppköp av Green Cargo Logsitics AB satsar nu företaget på att ge samtliga underleverantörer som hanterar läkemedel för Apotek Hjärtat, en utbildning inom GDP via Gothia Logistics AB.

”- Det innebär att vi gör en storsatsning på personalens kompetens inom läkemedelshantering i vårt distributionsnät. Alla underleverantörer, drygt 200 personer, läser en webbaserad utbildning med krav om godkänt prov. Därmed får de den utbildning som krävs för hantering av läkemedel”, säger Bengt Ydebäck, Logistikenhetschef i Norrköping.2012-08-10

Sommar betyder utveckling

För Gothia Logistics innebär sommaren utveckling av nya kurser.

Vi har därför glädjen att presentera tre nya kurser:
Logistik och Godsmottagning
Operativt inköp
Strategiskt inköp

I vårt kursbibliotek för Premiumkurser finner mer information om dessa kurser.

Vill ni ha personlig information, ring Maria 011-21 93 23, så får ni den hjälp ni behöver omgående.


2012-06-18

Ny medarbetare till Gothia Logistics

Vi vill idag välkomna Yu-Jie Chen till oss. Hon kommer att under en projektanställning hjälpa oss med ytterligare företagskontakter i Kina. Hennes beskrivning av projektet kommer snart att finnas på vår hemsida, så att alla kan ta del av den.


2012-05-14

Vi lär mer om hållbarhet

Under vintern och våren har vi arbetat med att lära oss mer hållbarhet. Vårt utbildningssystem är ett sätt att tänka ”hållbarhet”.

Våra distansutbildningar över internet innebär att t ex. resor – oavsett om de sker med miljövänliga tåg eller bilar, kan helt uteslutas. Dessutom kan studerande välja att bara ha materialet i sin dator, mobil eller ipad.

För att bli ännu bättre och för att kunna utveckla kursinnehållet med ett hållbart innehåll, fortsätter vi att samla kunskaper både i våra utbildningar och i våra nätverk.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om nätverken eller om våra utbildningar.


2012-03-26

Workshop i Kina

Förra veckan genomfördes vår första workshop i Kina. Syftet med workshopen var att deltagarna skulle lära sig mer hur man tar fram standardiserade instruktioner. I det här fallet, för att montera en grävskopa i legobitar.

Vi pratar engelska och HR-chefen, som även är engelskspråkig, tolkade till kinesiska, när behovet fanns. Alla instruktioner till spelet är översatta till kinesiska.

Deltagare var personal från företaget AQ Electric i Suzhou. De studerar nu kursen 5S – Ordning och reda över internet, på kinesiska i vårt utbildningssystem Instant Education.

Se bild


2011-11-14

Ny modulkurs "Prognosarbete i företag"

Nu har vi lagt ut en ny kurs, "Prognosarbete i företag". Kursens innehåll berör bland annat hur man samlar in och behandlar data, hur man bedömer information och hur man behandlar glidande medelvärde.

Det är en modulkurs, vilket innebär att den bara är 5 timmar lång. Alla våra modulkurser är 3-5 timmar och innehåller ett kort slutprov, där 10 frågor besvaras och du får direkt veta om du klarat kursen. Kontakta oss för mer information!


2011-10-24

Gynnsam höst

Vi har fått förmånen att få stora utbildningsuppdrag inom telecom-branschen, varav det ena kommer att genomföras, i form av workshops, i Estland.

Även inom fordonsbranschen kommer man att utbilda personal via våra e-learningskurser samt i form av workshops.


2011-08-18

5S på kinesiska

Nu har 80% av personalen på SAPA Heat Transfer i Shanghai avslutat kursen 5S, på kinesiska.


2011-07-18

Utbildning av personal i Kina

Idag startar all personal i fabriken hos Sapa Heat Transfer, Shanghai, att läsa Leankursen 5S - Sort out and Organize.


2011-05-30

Försommar och Kina

Fredagen den 3 juni är kontoret obemannat.
Kjell-Åke är åter på resa i Kina, medan övrig personal njuter av försommaren.
Vi är åter på kontoret tisdagen den 7 juni.

Trevlig Helg!


2010-10-25

Ramavtal med Pema Arbetskraft

Vi har nu skrivit ett ramavtal med Pema Arbetskraft.
Det innebär att vi har förmånen att få utbilda personal anställd inom bemanningsföretaget.
Du som är anställd på Pema och är intresserad av att läsa någon av våra kurser, kontakta din gruppledare på Pema.


2010-10-05

Kjell-Åke är tillbaka från sin andra Kinaresa.

Nya kontakter med företag och universitet har knutits och vi ser fram emot vad dessa ska leda till. Dessutom engagerar vi numera kinesisk personal, för att säkerställa översättningarna av våra kurser till kinesiska.
Läs mer om Kjell-Åkes resa i Kina i kommande inlägg i Kompetensbloggen eller följ oss Facebook.


2010-09-21

Ny resa till Kina

Den här veckan åker Kjell-Åke till Kina, igen.
Nya besök på svenska företag och på kinesiska universitet, är bokade.
Vi rapporterar vidare.


2010-08-23

Första kursen på kinesiska

Nu är vår första kurs översatt.
Vi kan nu erbjuda en 5S -kurs som är ca 3 timmar med ett självrättande slutprov.


2010-07-02

Kinaresan har gett resultat

Vi översätter nu vår första kurs på mandarin.

Läs gärna mer om kinaresan i vår blogg,
Kompetensbloggen.se


2010-06-10

Kinaresa

Vår VD Kjell-Åke Rönnberg åker idag till Kina på en 10-dagarsresa. Där ska han träffa kunder och förhoppningsvis blivande kunder bland svenska industriföretag etablerade i Kina.

Kjell-Åke kommer att besöka främst Beijing, Shanghai och Kunshan.


2010-04-01

Ny kurs: Basic Lean Production

Vi har utökat vårt kursbibliotek med ytterligare en kurs på engelska.
Nu är vår kurs Grundläggande Lean Production även möjlig att läsa på engelska med namnet Basic Lean Production.

Kursen innehåller grundläggande kunskaper om hur man bör förbereda sig i ett företag innan en implementering av arbetsverktyget Lean Production startas. Med början i produktionsföretagens omvärld via historia och bakgrund till hur framtiden kan utformas och leda till framgång med hjälp av Lean Production.

Kursen är bred där kursdeltagaren får en bra plattform att utveckla sin kunskap, men även lägga grund för fortsatta studier i ämnet.

Läs mer om kursen här >>


2010-03-05

Ramavtal med Aros Quality Group

Gothia Logistics har tecknat ett ramavtal med Aros Quality Group kring utbildnings- och konsulttjänster.

AQ är en av Sveriges ledande leverantörer av komponenter och system till krävande industrikunder i Sverige men även till exportmarknader.

AQ-gruppen omfattar ett 20-tal tillverkningsenheter i Sverige, Kina, Estland, Bulgarien och Italien.


2010-01-18

Nätverken startar

Nu drar vi igång vårens nätverksträffar.

Den röda tråden i våra logistikernätverk är Supply Chain Management. Detta har en naturlig koppling till våra nya kurser som nu finns utlagda i vårt kursbibliotek, om just SCM. Där kan man påbörja sina kunskaper från låg och lätt nivå, men även en något mer fördjupande kurs finns.

I våra HR-nätverk är den röda tråden organisationsförändringar i spåren av konjunktursvackan. Vår avsikt är att motivera till nya grepp för att öka konkurrensen och utvecklingsmöjligheterna, nu när vi går mot ljusare tider. Bland annat kommer vi att prata om CSR-metoden, vilket nu är riktigt inna och aktuellt.


2009-11-13

Förlängning av ramavtal med TRR Trygghetsrådet

Det samarbetsavtal som tecknats i början av året mellan Gothia Logistics och TRR- Trygghetsrådet kring utbildningstjänster har förlängts att löpa till slutet av 2010. Det innebär att de tjänstemän med anställning på företag knutna till TRR- Trygghetsrådet, som riskerar uppsägning efter varsel, kan nu med vår hjälp även under nästa år utveckla sina möjligheter att vara anställningsbar.

Vi har möjlighet att utbilda och validera dina kunskaper och erfarenheter. För mer information, kontakta oss, 011-21 93 23.


2009-11-05

Kompletterande aktör

Nu har vårt arbete som externa coacher åt Arbetsförmedlingen kommit så långt att vi börjar känna oss väl bekanta med de krav och regler som Arbetsmarknadsdepartementets uppdrag innebär. Vi får möta många trevliga människor som alla har det gemensamt att de via sina handläggare blivit hänvisade till oss. Det är ett nytt sätt att jobba på för Arbetsförmedlingen där vi är glada att få delta.


2009-10-19

Nya kurser: Supply Chain Management

Vi har nu utvecklat två nya kurser inom ämnet Supply Chain Management. Konceptet Supply Chain eller försörjningskedja handlar om att hantera koordinerade informations- och materialflöden, fabriksverksamheter och logistik.

Våra kurser i Supply Chain Management ger dig förståelse för förändringsprocesser och kunskap om olika perspektiv och arbetssätt. Du lär dig att förstå fördelen med effektiva försörjningskedjor och använda olika principer och metoder för att införa detta arbetssätt i ett företag.

Läs mer om våra nya kurser >>


2009-10-09

Kursbiblioteket omorganiserat

Vårt ständigt växande utbud av kurser gjorde att utrymmet i kursbiblioteket på vår hemsida tog slut. Vi har därför gjort om kursbiblioteket så att endast ett ämnesområde syns åt gången. Då detta gav oss mer utrymme har vi även lagt till våra engelska kurser i kursbiblioteket.

Se hur det blev i kursbiblioteket >>


2009-09-11

Nya kurser i Inköp

Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större och rollen som inköpare blir allt viktigare för företagets övergripande konkurrenskraft. Tack vare ett omfattande samarbete med en av våra kunder har vi tagit fram nytt kursmaterial och skapat ett flertal nya kurser inom ämnet inköp.

Läs mer om våra inköpskurser >>


2009-06-12

Gothia Logistics startar en blogg

Gothia Logistics har i dag startat en blogg om kompetensutveckling och konkurrenskraft.

Kompetensbloggen tar upp frågor inom kompetensutveckling för individ och företag.

Läs mer på www.kompetensbloggen.se


2009-04-29

Ny TPM-kurs: Operatörsunderhåll

Vi har utvecklat en ny kurs inom TPM-konceptet operatörsunderhåll.

Läs mer om kursen här >>


2009-04-28

Ny kurs i arbetsmiljö och ergonomi

Vårt kursutbud har nu utökats med en ny kurs inom arbetsmiljö och ergonomi. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom industri, distribution och tjänsteverksamhet och handlar om hur man utformar så bra arbetsplatser som möjligt och samtidigt uppnår hög produktivitet och en bra arbetsmiljö för personalen.

Läs mer om kursen här >>


2009-02-06

Vår senaste produkt: Företagsspel

Med våra företagsspel får deltagarna praktisk träning inom områden såsom lean production, 5S och linjeproduktion. Med hjälp av dessa spel kan deltagarna bättre förstå i hur olika arbetssätt påverkar ett företags effektivitet och processer.

Vi har tre olika spel som alla fokuserar på olika ämnesområden: Linjeproduktion och förbättringsarbete, Nya arbetsmoment och Standardiserat arbetssätt.

Läs mer om våra företagsspel >>


2009-02-03

Ramavtal med TRR- Trygghetsrådet

Gothia Logistics har nu ingått ett samarbete med TRR- Trygghetsrådet. Det innebär att de tjänstemän med anställning på företag knutna till TRR- Trygghetsrådet som riskerar uppsägning efter varsel, kan nu med vår hjälp utveckla sina möjligheter att vara anställningsbar.

Vi har möjlighet att utbilda och validera dina kunskaper och erfarenheter. För mer information, kontakta oss, 011-21 93 23.


2009-01-14

Ny kurs: Grundläggande TPM

Lagom till det nya året har vi tagit fram en ny kurs inom ett helt nytt ämnesområde. Det nya ämnet heter TPM eller Total Productive Maintenance och handlar om underhållsarbete på ett företags utrustning.

Kursen är en Grundläggande TPM-kurs som tar upp de tre grundläggande byggstenarna för underhållsarbete: uppföljning av driftsstörningar, operatörsunderhåll och förbättringsgrupper. Genom denna kurs lär du dig att förstå betydelsen av kontinuerlig uppföljning av driftsstörningar för att utveckla företagets produktiva processer och höja den totala utrustningseffektiviteten.

Läs mer om kursen Grundläggande TPM >>


2008-10-20

Nytt lean-spel

Vi har infört en ny metod för utveckling och lärande inom 5S. Det är en metod där man dels får använda barnasinnet, dels utnyttja sina professionella erfarenheter och kunskaper. Vårt lean-spel bygger på att man med hjälp av lego-bitar ska bygga ihop en lastbil med tre olika utgångslängen och sedan analysera resultatet.


2008-04-23

Ytterligare artikel med Gothia Logistics

Tidningen Perspektiv - ledningssystem och utveckling (nr 162 april 2008) har i veckan omnämnt oss i en av deras artiklar. Artikeln handlar om Emba Machinery AB i Örebro, deras Lean-arbete och att de använt våra utbildningar för att utbilda deras personal i Lean.

Läs mer om våra utbildningar inom Lean Production>>


2008-04-22

Globalt utbildningsprojekt

Vi har under våren tecknat ett ramavtal med ett globalt multinationellt företag med syfte att genomföra ett utbildningsprojekt för deras personal. Utbildningen kommer att inrikta sig på ämnet Supply Chain Management med underrubriker såsom inköp, produktion och distribution och kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt på ett antal olika språk beroende på var i världen de studerande befinner sig.


2008-04-03

Nytt system för handledning

För att ytterliggare förbättra kontakten med våra studerande samt för att kunna stötta våra elever på bästa möjliga sätt har vi utvecklat ett alldeles eget uppföljningssystem.

Systemet fångar upp elever som t ex har svårt att upprätthålla en regelbunden studierutin, som använder sig av en tvivelaktig studieteknik eller som behöver extra stöd i sin utbildning.

Systemet flaggar även upp om en elev har klarat sig igenom kursens teoridelar utan att få en enda anmärkning. Då får eleven ett meddelande i sin kursbok med lite extra beröm.

Tack vare detta kan vi hålla kontakten med alla våra elever, både de som behöver lite extra stöd och de som klarar sig galant på egen väg. Med hjälp av systemet kan vi stötta eleverna antingen via kursboken, deras email eller helt enkelt genom att ringa till dem och fråga hur det går för dem.

Tanken bakom systemet är att hjälpa så många som möjligt av våra studerande att genomföra sin utbildning med ett godkänt resultat. Bara för att de studerande läser en självstudiekurs via internet betyder inte det att de måste klara sig själva.


2008-03-05

Tidningen Perspektiv skriver om oss

Tidningen Perspektiv - ledningssystem och utveckling (nr. 161 mars 2008) har i veckan publicerat en artikel om oss och våra utbildningar. Artikeln tar framför allt upp vårt arbete med Lean Production genom e-learning, förändringsarbete och kunskapsnätverk.

Läs mer om våra utbildningar inom Lean Production>>


2008-02-15

Artikel om oss i Inköp & Logistik

Tidningen Inköp & Logistik har i veckan publicerat en artikel om oss och våra utbildningar. Artikeln tar framför allt upp hur Alfa Laval upplever samarbetet med oss och hur personal från deras fabriker runt om i världen har utbildats med hjälp av våra e-learningskurser.

Läs mer om våra utbildningar >>


2007-12-07

Logistikerklubben inspirerar till artikel

Vi börjar närma oss slutet av 2007 och Logistikerklubben Gothia har nu haft sin sista träff. I samband med denna träff publicerades en artikel i tidningen Inköp och logistik (nr. 6, december) om National Adhesives medverkande vid en av höstens träffar.


2007-11-21

Ny kurs Driftsledning för konkurrenskraft

I vårt kursbibliotek kan vi nu erbjuda en ny kurs som heter Driftsledning för konkurrenskraft. Denna kurs utgår från företaget och dess möjlighet att skapa förutsättningar för konkurrensfördelar.

Läs mer om kursen här >>


2007-10-23

Ericsson läser material- flöden och lager

Ericsson i Katrineholm har precis börjat studera en kundanpassad kurs inom materialflöden och lager. Tack vare vårt flexibla system har vi kunnat sätta ihop en kurs av olika delar från våra befintliga kurser utifrån Ericssons önskemål för att den ska passa just deras behov. Vi önskar våra studerande på Ericsson lycka till.

Läs mer om hur vi skräddarsyr utbildningar >>


2007-10-15

Ny kurs i materialförsörjning

Vi har nu utökat vårt kursbibliotek med ytterliggare en kurs. Kursen heter Materialförsörjning – leverantörsutveckling och handlar om betydelsen av leverantörsrelationer; hur dessa skapas, underhålls och genererar nya möjligheter för både köpare och kund.

Läs mer om kursen Materialförsörjning – leverantörsutveckling >>


2007-09-26

Gothia fyller 15 år

I år firar Gothia Logistics 15-års jubileum. I och med detta har vi nu arbetat med organisationsutveckling och utbildning inom logistikområdet sedan 1992 och har över femton års erfarenhet inom området.

Under de senaste 10 åren har vi även satsat på att utveckla den moderna utbildningsmetoden e-learning. Att studera via internet har den senaste tiden lockat allt fler företag som vill effektivisera sin verksamhet och samtidigt utveckla sin personal.


2007-08-21

ITT Flygt läser Lean

ITT Flygt i Emmaboda har precis påbörjat en skräddarsydd utbildning inom Lean Production. Kursen är kundanpassad efter deras önskemål och innehåller företagsspecifik information samt deras eget material. Vi önskar våra studerande på ITT Flygt lycka till.

Läs mer om våra kurser i Lean Production >>


2007-08-14

Ny kurs i 5S

Höstens första nykomling i kursbiblioteket är en kurs i 5S. Kursen heter 5S – Ordning och reda och behandlar den japanska kaizen-metoden samt hur man skapar ordning och reda på ett systematiskt sätt.

Läs mer om kursen 5S – Ordning och reda >>


2007-07-30

Lean Production- utbildning för Ericsson

Under våren och sommaren har Ericsson i Katrineholm startat ett utbildningsprojekt i Grundläggande Lean production för stora delar av sin personal. Även inhyrd personal från olika bemanningsföretag har deltagit. I och med juli månad har de första hundra av dessa slutfört kursen och erhållit sina utbildningsintyg. Vi önskar resterande och kommande Ericsson studerande lycka till. Läs mer om vår kurs Grundläggande Lean Production här. >>


2007-07-16

Ny kurs för Alfa Laval

Vi har under våren färdigställt ännu en företagsspecifik kurs åt Alfa Laval. Denna gång är det en engelsk kurs inom globalt inköp. Kursen är nu under utrullning och de första eleverna i Lund, Danmark, England, USA och Indien har startat. Vi har ett flertal olika standardutbildningar inom inköp både på svenska och engelska i vårt kursbibliotek. >>


2007-04-10

Ny kurs i Lean Production

Vi har fyllt på vårt kursbibliotek med ytterliggare en kurs i Lean Production. Kurser heter Introduktion till Lean Production och är en kort introduktionskurs till arbetet kring Lean Production.

Läs mer om kursen Introduktion till Lean Production >>


2007-03-30

Vi byter namn

Nu återgår vi till vårt tidigare företagsnamn Gothia Logistics AB. I samband med namnbytet får även vår hemsida ett nytt utseende. Namnet Instant Education lever däremot vidare som produktnamn på vår utbildningsplattform.

Anledningen till namnbytet är framför allt att vi vill förtydliga vårt arbete inom organisationsutveckling och logistik. Vi tycker att Gothia Logistics bättre beskriver företagets kärnverksamhet – att med hjälpmedel såsom utbildning, coaching och nätverk hjälpa företag att utvecklas och förbättras.

Läs mer om Gothia Logistics historia här >>


2007-03-29

Ny hemsida

I samband med att vi byter namn har vi även gjort en ny hemsida. Utöver förbättringar rent grafiskt och omarbetat innehåll för att tydligare återspegla vår verksamhet är den stora nyheten att vårt kursbibliotek nu genereras direkt ut vår databas, detta för att alltid erbjuda den senaste informationen om våra utbildningar.

Nedan har några av de senaste årens nyheter sparats.


2007-03-27

Arbetsledarutbildning hos Arla Foods

Den 27 mars påbörjades ett utbildningsprojekt hos Arla Foods i Göteborg. Utbildningen gäller kundanpassad gruppledarutbildning som genomförs på plats hos företaget tillsammans med vår organisationskonsult. Läs mer om våra arbetsledarutbildningar >>


2007-02-05

Skräddarsydd produktionsteknik

I början av året påbörjade vi arbetet med att skapa en kundanpassad variant på kursen Produktionsteknik för Alfa Laval i Lund. De ville att kursen även skulle innehålla information om Lean Production filosofin och arbetet kring Six Sigma.

Läs mer om vår kurs Produktionsteknik>>

Läs mer om hur vi kundanpassar kurser efter önskemål under Skräddarsydd utbildning>>


2007-01-29

Lean Production hos Ericsson AB

Vi har påbörjat en omfattande utbildning i Grundläggande Lean Production för Ericsson AB. Syftet med utbildningen är att på ett snabbt och effektivt sätt ge de anställda en gemensam kunskapsgrund inom Lean Production vid inledningen av ett sådant förändringsarbete.

Läs mer om vår e-learningskurs Grundläggande Lean Production>>


2006-11-20

Kundanpassad kurs i inköp

Tillsammans mer Alfa Laval har vi utvecklat en engelskspråkig kurs i International Purchasing som kommer att genomföras globalt inom Alfa Lavals organisation. Kursen är skräddarsydd för Alfa Lavals verksamhet och innehåller kundspecifikt material efter Alfa Lavals behov och önskemål.

Läs mer om vad vi kan göra för kundanpassa kurser efter era önskemål under Skräddarsydd utbildning >>


2006-10-31

Lagerstyrning hos Hellmer Industrier

För att hjälpa till att skapa en säkerhet i lagervärdering och lagersaldon har vi inlett ett arbete hos Hellmer Industrier i Norrköping. Målet är att genom en nulägesanalys av lagerplatser och materialflöde hitta åtgärder för att skapa en stabilitet inom produktionsplanering, bokslut och lagerstyrning.


2006-08-21

Alfa Laval University Technical Faculty

Våra engelskspråkiga kurser finns numera med i Alfa Lavals program för kompetensutveckling, Alfa Laval Technical Faculty. Alfa Laval använder sig av vår företagsanpassade utbildningslösning kallad Intern Akademi. Med denna lösning integreras studierna i deras intranät för att fungera så smidigt som möjligt.

Läs mer om hur en sådan lösning kan underlätta för era studier under Intern Akademi >>


2006-04-06

Artikel i Transport & Hantering

I denna månads nummer av tidningen Transport & Hantering finns en artikel om Instant education och våra webbkurser. Artikeln beskriver hur vi omvandlar dötid på lager till effektiv webbutbildning av personal inom logistikområdet.


2006-04-04

Lean Production hos Emba AB

Vi har påbörjat ett samarbete med Emba i Örebro i syfte att medverka vid implementering av Lean Production. Vi kommer att fungera som extern handledare och neutral diskussionspartner. Vi kommer även att fungera som stöd för arbetsledare och coacha dem i deras arbete. En omfattande utbildning inom Lean production kommer även att genomföras för företagets personal.

Läs mer om vårt arbete med Lean Production >>


2004-12-15

Nytt kurssystem sjösatt

Vi har nu sjösatt vårt egenutvecklade databasbaserade kurssystem. Detta system tillsammans med de redan tidigare implementerade delarna för personlig studieportal och elevadministration gör att vi nu är helt klara med nästa generations utbildningssystem.
Vi arbetar nu med att konvertera det gamla kursmaterialet till detta nya system.

Fördelarna med det nya kurssystemet, förutom de rent grafiska förbättringarna, är: Möjlighet att på minuter skapa särskilda kundanpassade kurser utifrån befintligt kursmaterial, mer intuitivt handhavande för den studerande, möjlighet till mer interaktivitet, lättare administration/uppdatering av kursmaterialet.

I och med detta kommer vi i framtiden även kunna erbjuda våra kunder att via vår hemsida själva kunna komponera sin egen kurs utifrån vårt befintliga kursmaterial.

Befintliga studerande är kvar i det gamla kurssystemet och kommer inte märka någon skillnad.
Se hela vårt kursbibliotek på www.gothialogistics.se eller ring oss på 011 - 21 93 24